OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

 

Posrednik: agencija za posredovanje u prometu i zakupu nepokretnosti „AVENIJA NEKRETNINE NIŠ“ Vožda Karađorđa 6/3, I sprat,

PIB: 109504424,    MB: 64218794, Tekući račun: 105-2258858-69 AIK BANKA, Redni broj posrednika: 669                     

 

Kontakt: 018/272-212; 063/260-160; 064/25-100-25; 061/25-100-25, office@avenijanekretninenis.rs

 

  


II OPŠTE ODREDBE

 

 

 

1. Opštim uslovima poslovanja „AVENIJA NEKRETNINE NIŠ“ u skladu sa Članom 28. odredbama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, uređuje se poslovni odnos između Posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i Nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica), a sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja predstavlja i Cenovnik posrednika.

 

2. Posredovanje se obavlja na osnovu ugovora o posredovanju, a ovi Opšti uslovi poslovanja predstavljaju sastavni deo svakog ugovora o posredovanju kod koga je Posrednik jedna od ugovornih strana. Ovi Opšti uslovi poslovanja su istaknuti na vidnom mestu u poslovnom prostoru Posrednika, kao i na veb-sajtu Posrednika, čime je Posrednik omogućio Nalogodavcu da se sa istima upozna.

 

3. Nalogodavac može imati zaključene Ugovore o posredovanju sa više Posrednika istovremeno, osim u slučaju ekskluzivnog posredovanja.

 

4. Ponuda nekretnina temelji se na podacima koje je Posrednik zaprimio pismenim ili usmenim putem. Posrednik zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i ceni/kvadraturi/strukturi nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno datih podataka ili promene uslova prodaje od strane vlasnika nekretnine, te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodata ili je vlasnik odustao od prodaje a da o tome nije obavestio Posrednika.

 

 

 

II OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI

 

 

 

1. Posrednik posreduje kod dovođenja u vezu kupca i prodavca nepokretnosti, odnosno zakupca i zakupodavca nepokretnosti sa pažnjom dobrog privrednika.

 

2. Posrednik će kontaktirati i pronalaziti lica radi dovođenja u vezu sa Nalogodavcem i obaveštavati ih o karakteristikama i osobinama predmetne nepokretnosti.

 

3. Posrednik će obaviti prezentaciju nepokretnosti koja je predmet posredovanja.

 

4. Posrednik će lica sa kojima dovodi u vezu Nalogodavca radi zaključenja posla prodaje ili zakupa, upoznavati sa uslovima kupovine/prodaje/zakupa, koje je prethodno Nalogodavac prezizno saopštio Posredniku u pisanoj formi;

 

5. Posrednik će posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja Ugovora. Klijenti Posrednika neće komunicirati bez učešća i znanja Posrednika, ni uskratiti mogućnost Posredniku da učestvuje u pregovorima.

 

6. Posrednik će obavestiti Nalogodavca o okolnostima od značaja za prodaju/kupovinu, odnosno zakup predmetne nepokretnosti koje su mu poznate.

 

7. Posrednik će postaviti oglas za prodaju/zakup nepokretnosti na sajtu Posrednika.

 

8. Posrednik će klijentu dati svoje objektivno mišljenje o ceni, odnosno zakupnini nepokretnosti u skladu s njenim karakteristikama i prilikama na tržištu.

 

9. Posrednik će izvršiti uvid u dokumentaciju kojima se dokazuje vlasništvo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja, i upozoriti Nalogodavca naročito na upisana prava, odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti koja su mu poznate.

 

10. Posrednik će preduzeti i druge neophodne, a ovde nepomenute radnje u cilju uspešne prodaje/zakupa nepokretnosti u skladu sa zakonom.

 

11. Posrednik ne može samostalno određivati  cenu kupoprodaje odnosno zakupa.

 

12. Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s drugim licem (fizičkim ili pravnim) ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a posebno ako je: neposredno odveo, ili uputio Nalogodavca, ili treće lice na razgledanje predmetne nepokretnosti; organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla; Nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, ili e- adrese trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti.

 

13. Obaveze Posrednika prema klijentima se završavaju u celosti kada se izvrši zaključenje ugovora o kupoprodaji/zakupu nepokretnosti.

 

 

 

III PRAVA POSREDNIKA PRILIKOM POSREDOVANJA

 

 

 

1. Posrednik neće posredovati ukoliko sa klijentom nema zaključen Ugovor o posredovanju, pri čemu Posrednik ima pravo da odbije zaključenje ugovora o posredovanju sa potencijalnim Nalogodavcem ukoliko proceni da nema ekonomskog interesa za zaključenje ovog ugovora. Posrednik nema obaveze prema licima koja odbijaju da ličnim ispravama dokažu svoj identitet.

 

2. Posrednik ima pravo da fotografiše ili napravi video zapis nepokretnosti čiji promet/zakup je ugovoren Ugovorom o posredovanju. Sačinjene fotografije, odnosno video zapise Posrednik će koristiti u svrhu prezentacije predmetne nepokretnosti potencijalnom kupcu/zakupcu, odnosno oglašavanje iste postavljanjem na svoj sajt ili putem oglasa na internetu.

 

3. Posrednik ima pravo da, u pisanoj odnosno elektronskoj formi, zaključi Ugovor o potposredovanju, kojim će, u celini ili delimično, preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim saglasio u Ugovoru o posredovanju.

 

4. Posrednik ima pravo da za izvršene usluge ispostavi račun Nalogodavcu, u skladu sa zaključenim Ugovorom o posredovanju i Cenovnikom Posrednika.

 

5. Posrednik nema obavezu prevoza Nalogodavca.

 

6. Posrednik nema obavezu skrivanja identiteta Nalogodavca osim ako ona nije izričito ugovorena u pisanoj formi.

 

7. Posrednik nema obavezu da u ime Nalogodavca vrši bilo koje radnje u cilju prikupljanja dokumentacije i rešavanja pravnog statusa nepokretnosti radi nesmetane prodaje/zakupa nepokretnosti.

 

8. Posrednik ne snosi odgovornost za namirenje poreskih obaveza Nalogodavca.

 

 

 

IV OBAVEZE NALOGODAVCA

 

 

 

1. Nalogodavac mora obavestiti Posrednika u pisanoj formi o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja, a naročito je u obavezi da pruži tačne podatke o kvadraturi, strukturi, lokaciji, ceni i o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi s pravima nepokretnosti, rokovima, i cenom/zakupninom, a sve u roku od 3 dana od dana nastale promene.

 

 

 

2. Nalogodavac se obavezuje da redovno obaveštava Posrednika o promenama u vezi sa cenom/zakupninom nepokretnosti, i to u pisanoj formi, slanjem obaveštenja putem preporučene pošte/brze pošte, ili dolaskom u sedište Posrednika o čemu će biti sačinjen Zapisnik o promeni cene/zakupnine sa potpisom Nalogodavca.

 

3. U slučaju da Nalogodavac proda/da u zakup nepokretnost po nižoj ceni/zakupnini od cene koja je data agenciji kao najniža, obavezan je da Posredniku plati troškove angažovanja Posrednika i ugovornu kaznu definisanu Ugovorom o posredovanju.

 

4. Nalogodavac se izričito obavezuje da upozori Posrednika na sve upisane i neupisane terete i zaostala dugovanja koja terete nepokretnost.

 

5. Nalogodavac-prodavac nepokretnosti je obavezan da kupcu kaže dogovorenu bruto cenu (sa uračunatom posredničkom naknadom) bez obzira da li je posrednička naknada procentualno sadržana ili je ona dodata na neto cenu Nalogodavca.

 

6. Prodavac i Posrednik nemaju obavezu da kupca/zakupca upoznaju s iznosom i rokom plaćanja posredničke naknade ukoliko se ona naplaćuje od prodavca/zakupodavca.

 

7. Kupac/zakupac u svojstvu Nalogodavca je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potpiše Zapisnik o prezentaciji nepokretnosti, u kojoj potvrđuje da mu predmetna nepokretnost nije do tada bila ponuđena. U slučaju da Nalogodavac odbije da potpiše Zapisnik iz prethodnog stava, Posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost prezentuje. U slučaju da je Posrednik pokazao predmetnu nepokretnost Nalogodavcu i pored odbijanja da potpiše Zapisnik o razgledanju, pa Nalogodavac ili sa njim povezana lica zaključi Ugovor o prodaji/zakupu predmetne nepokretnosti, činjenica da je Nalogodavca u vezu sa prodavcem/zakupodavcem doveo Posrednik će se dokazivati svim raspoloživim dokaznim sredstvima–svedocima, pisanom/elektronskom dokumentacijom i prepiskom, sms porukama...

 

8. U slučaju da Posrednik dovede u vezu sa Nalogodavcem (prodavcem/zakupodavcem) lice koje je već razgledalo predmetnu nepokretnost, obavezan je da o tom upozna Posrednika, kako bi se izbegli potencijalni sporovi između Nalogodavca i Posrednika, i posrednika međusobno, a u slučaju da to ne učini, smatraće se da je Nalogodavac sa potencijalnim kupcem/zakupcem, prvi put doveden u vezu posredstvom Posrednika, te da će sve pregovore o kupovini ili zameni, odnosno zakupu tih nepokretnosti obavljati isključivo uz znanje (ili u prisustvu) Posrednika, odnosno uz njegovu saglasnost.

 

9. Nalogodavac-kupac se obavezuje da nijednu od ponuđenih nepokretnosti za koju je saznao posredovanjem od strane Posrednika neće kupiti ili zameniti bez pismenog obavešenja  Posrednika, a u suprotnom Posrednik stiče pravo da od Nalogodavca naplati na ime ugovorne kazne iznos od 3% od tržišne vrednosti nepokretnosti za koju je posredovao Posrednik, a koja ne može biti manja od 1.000 evra, u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu NBS i to u roku od 5 (pet) dana od dana prijema obaveštenja o raskidu ovog Ugovora, u kome je sadržan i zahtev za isplatu ovog novčanog iznosa.

 

10. U slučaju nedostatka dokumentacije koja se smatra kompletnom za prodaju nepokretnosti koja je neophodna javnom beležniku radi overe predugovora/ugovora  Nalogodavac-prodavac se obavezuje da o svom trošku u razumnom roku pribavi neophodnu dokumentaciju koja nedostaje.

 

11. Nalogodavac-prodavac nepokretnosti se obavezuje da neposredno pre overe kupoprodajnog ugovora namiri sva potraživanja u vezi korišćenja nepokretnosti koja je predmet kupoprodaje/zamene (EPS, Jugoistok, Objedinjena naplata, itd…) i dostavi Posredniku sve priznanice o plaćenim računima i to u originalu.

 

12. Nalogodvac, njegov bračni drug, njegovi bliži srodnici i prijatelji neće komunicirati bez znanja i učešća Posrednika sa prodavcem/kupcem ili njegovim srodnicima sa kojima je na bilo koji način stupio u kontakt preko Posrednika u vezi sa nepokretnošću za koju je saznao od Posrednika. U suprotnom, Posrednik stiče pravo da od Nalogodavca naplati troškove u skladu sa Cenovnikom kao i ugovornu kaznu definisanu ugovorom o posredovanju.

 

13. Nalogodavac se obavezuje da u cilju uspešne prodaje sarađuje sa Posrednikom po svakom pitanju.

 

14. Nalogodavac se obavezuje da omogući merenje stvarne površine nepokretnosti na zahtev Posrednika.

 

15. Nalogodavac – kupac nepokretnosti i lica koja u njegovom prisustvu razgledaju nepokretnost koja je predmet posredovanja će kao poslovnu tajnu čuvati sve informacije do kojih dođu u toku poslovanja s Posrednikom, a naročito one koje se tiču lokacije, vlasnika i cene nepokretnosti, u suprotnom nalogodavac se obavezuje da posredniku nadoknadi  štetu u vidu ugovorne kazne u iznosu od 180.000,00 RSD u roku od 5 (pet)  dana od dana prijema opomene.

 

 

 

V EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

 

 

 

1. Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće lično dati u zakup niti prodati nepokretnost koja je predmet Ugovora o posredovanju, niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog zakupa ili prodaje.

 

2. Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao prodaje nepokretnosti  posredstvom drugog posrednika, ili lično, dužan je da Posredniku plati iznos ugovorene posredničke naknade.

 

3. Posrednik je dužan da u Ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.

 

 

 

VI POSREDNIČKA NAKNADA, TROŠKOVI POSREDOVANJA I NAKNADA ŠTETE

 

 

 

1. Posredničku naknadu kod kupoprodaje nepokretnosti plaća Nalogodavac u iznosu od 3% od dogovorene kupoprodajne cene nepokretnosti, može biti ugovorena i u fiksnom iznosu, a ni u kom slučaju ne može biti manja od 1.000,00 EUR. Posrednik stiče pravo na naplatu posredničke naknade u momentu zaključenja predugovora, odnosno ugovora o prodaji ukoliko ne dođe do zaključenja predugovora, koja se naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate. Kod ekskluzivnog posredovanja Posrednik stiče pravno na naplatu posredničke naknade u slučajevima kada je do prodaje nepokretnosti došlo posredovanjem od strane Posrednika, ali i u slučaju samostalne prodaje od strane Nalogodavca ili posredstvom drugog Posrednika.

 

2. Posrednik ima pravo na naknadu troškova angažovanja Posrednika, kao i pravo na naknadu troškova dodatnih usluga u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, bez obzira na konačan uspeh posredovanja, a koji se utvrđuju za svaku konkretnu radnju koju je Posrednik preduzeo na osnovu ugovora o posredovanju, u skladu sa Cenovnikom, za šta Posrednik može Nalogodavcu da ispostavi Opomenu sa Računom za izvršene usluge sa rokom isplate od 5 dana od dana prijema ove opomene.

 

U poslove koje je Posrednik dužan da obavi u zamenu za posredničku naknadu i koji poslovi su Cenovnikom Posrednika vrednovani kao troškovi angažovanja Posrednika, spadaju:

 

- Pripremne radnje za oglašavanje (fotografisanje, obrada fotografija, izrada teksta oglasa o nepokretnosti, itd.), oglašavanje nepokretnosti na veb sajtu Posrednika, izlazak na teren radi prezentacije i razgledanja nepokretnosti, provera dokumentacije o nepokretnosti, davanje mišljenja o tržišnoj vrednosti nepokretnosti, reprezentacija klijenata i pregovaranje, provera komunalnih dugovanja, konsultacije sa javnim beležnikom o kompletnosti dokumentacije i zakazivanje overe predugovora/ugovora o prodaji nepokretnosti, oglašavanje na internet potralima za nekretnine (nađidom, imovina.net, 4zida itd.)

 

3. U slučaju da ne dođe do realizacije posla posredovanja krivicom Nalogodavca, Posrednik ima pravo da od Nalogodavca naplati sve troškove angažovanja Posrednika za sve poslove navedene u prethodnom stavu ovog akta, a koje je Posrednik preduzeo, sve u skladu sa Cenovnikom Posrednika, kao i ugovornu kaznu ako je predviđena Ugovorom o posredovanju.

 

U slučaju realizacije posla posredovanja i naplate posredničke naknade, svi troškovi angažovanja Posrednika biće uključeni u iznos  posredničke naknade.

 

4. Posrednik ima prava da od Nalogodavca zahteva troškove za dodatne usluge Posrednika, koje prevazilaze okvire uobičajenog posla posredovanja, što podrazumeva sledeće:

 

1) formiranje dokumentacije za kupoprodaju nepokretnosti, predaja dokumentacije za prenos vlasništva kod EPS-a i JKP Objedinjena naplata, izrada Zapisnika o primopredaji dokumentacije; 2) Procena tržišne vrednosti nepokretnosti angažovanjem stručnih lica; 3) Konsultanstske i savetodavne usluge u vezi sa prometom nepokretnosti; 4) Uknjižba nepokretnosti; 5) Pribavljanje dokumentacije o nepokretnosti.

 

Dodatne usluge Posrednika i ostale ovde nenavedene usluge po zahtevu Nalogodavca moraju biti unapred ugovorene.

 

5. Posrednik ima prava na ugovornu kaznu i naknadu štete ukoliko su iste predviđenje ugovorom o posredovanju u slučaju nesavesnog postupanja Nalogodavca, Nalogodavac odgovara za svu štetu koju prouzrokuje Posredniku postupanjem suprotno obavezama iz ovih Opštih uslova poslovanja ili iz ugovora o posredovanju.

 

6. Posredničku naknadu kod zakupa nepokretnosti plaća Nalogodavac u iznosu od 50% od iznosa jedne mesečne zakupnine, može biti definisana i u fiksnom iznosu, a sve u skladu sa zaključenim ugovorom o posredovanju, i to u momentu predaje kapare ili prilikom isplate prve mesečne zakupnine, odnosno prilikom zaključenja Predugovora ili u slučaju da se prethodno ne zaključuje Predugovor, Ugovora o zakupu.

 

7. Ukoliko Nalogodavac, lice povezano sa Nalogodavcem i članovi njegove porodice uključujući i srodnike Nalogodavca, prijatelji nalogodavca, itd., kao i pravno lice koje je povezano sa Nalogodavcem, bez učešća i znanja Posrednika zaključi ugovor kojim se vrši kupoprodaja/zakup nepokretnosti sa licem sa kojim je na bilo koji način doveden u vezu posredstvom Posrednika, za vreme trajanja Ugovora o posredovanju i u roku od 12 meseci po prestanku ovog Ugovora, Posrednik stiče pravo da od Nalogodavca na ime ugovorne kazne naplati iznos koji je predviđen Ugovorom o posredovanju.

 

8. Posrednik ne može da zahteva plaćanje posredničke naknade unapred, pre zaključenja predugovora/ugovora o prodaji ili zakupu.

 

9. Posrednik ima pravo na posredničku naknadu i kada nije izvršen prenos svojine na kupca nepokretnosti, ako se iz okolnosti slučaja može nesumnjivo zaključiti da je došlo do sporazuma o kupoprodaji (useljenje kupca u nepokretnost, zaključen predugovor/ugovor koji nije overen kod javnog beležnika, predaja kapare itd.).

 

10. U slučaju nevažnosti ugovora kojim se vrši prenos prava svojine na nepokretnosti, Posrednik ima pravo na naknadu ukoliko mu uzrok nevažnosti tokom posredovanja nije bio, niti je mogao biti poznat.

 

11. U slučaju nedostatka dokumentacije neophodne za prodaju nepokretnosti koja je predmet posredovanja, a to je između ostalog i izvod iz lista nepokretnosti sa upisanim stvarnim pravom (a bez ikakvih tereta, predbeležbi i zabeležbi), ili u slučaju postojanja nerešenih pravnih pitanja koja onemogućavaju ili otežavaju prodaju predmetne nepokretnosti, Nalogodavac se obavezuje da o svom trošku reguliše pravni status nepokretnosti tako da omogući njenu nesmetanu prodaju, kao i da pribavi neophodnu dokumentaciju koja nedostaje. Ukoliko Posrednik nađe kupca koji je voljan da predmetnu nepokretnost kupi, a Nalogodavac odbije da reguliše pravni status predmetne nepokretnosti kako bi omogućio njenu nesmatanu prodaju ili da u istom cilju pribavi neophodnu dokumentaciju ili da namiri troškove korišćenja predmetne nepokretnosti, i iz tog razloga ne dođe do kupoprodaje/zamene predmetne nepokretnosti, Posrednik stiče pravo na raskid ovog Ugovora, a takođe Posrednik ima pravo da na ime ugovorne kazne naplati od Nalogodavca iznos od 1.000,00 eura (hiljadueura) u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, a koju ugovornu kaznu je Nalogodavac je dužan da plati Posredniku u roku od 5 dana od dana prijema obaveštenje o raskidu ovog Ugovora, ili u roku od 5 dana od dana prijema opomene koju Posrednik uputi Nalogodavcu radi plaćanja ugovorne kazne.

 

12. Nalogodavac nije dužan da zaključi kupoprodajni ugovor sa licem koje je Posrednik našao pod uslovima koje je saopštio Posredniku,  ali je u tom slučaju dužan da Posredniku nadoknadi sve troškove angažovanja Posrednika u skladu sa Cenovnikom posrednika, kao i ugovornu kaznu predviđenu Ugovorom o posredovanju.

 

13. Nalogodavac-kupac koji nepokretnost isplaćuje kreditom, u obavezi je da proveri svoju kreditnu sposobnost pre angažovanja Posrednika. U slučaju da kreditni klijent odustane od realizacije započetog posla pre potpisivanja predugovora/ugovora o prodaji, u obavezi je da Posredniku isplati pun iznos posredničke naknade, odnosno Posrednik nije u obavezi da istu vrati ako je naplaćena.

 

14. U slučaju da Nalogodavac odustane od kupovine ili prodaje nepokretnosti a već zaključen Predugovor/Ugovor o prodaji, obavezan je da Posredniku isplati posredničku naknadu.

 

15. Nalogodavac je u obavezi da Posredniku isplati posredničku naknadu, i u slučaju kada nije jedini vlasnik nepokretnosti, kao i u slučaju kada Posrednika dovede u zabludu da je ovlašćen za prodaju nepokretnosti, odnosno da ima saglasnost ostalih suvlasnika ili zajedničara.

 

16. Ukoliko se posrednička naknada naplaćuje od prodavca nepokretnosti, Nalogodavac-Kupac nepokretnosti je solidarni jemac prodavcu nepokretnosti po pitanju isplate posredničke naknade.

 

17. Posrednik zadržava pravo na naplatu troškova angažovanja Posrednika i naknade štete (u skladu sa Cenovnikom Posrednika) u slučaju da do zaključenja predugovora/ugovora ne dođe krivicom Nalogodavca.

 

18.  Posrednik ima pravo na naknadu troškova od Nalogodavca, koji su nastali u vezi sa posredovanjem u slučaju raskida Ugovora (bez obzira na uspeh posredovanja), nakon isteka roka važenja Ugovora, neopravdanog odustanka Nalogodavca od zaključenja predugovora/ugovora u vezi sa predmetnim posredovanjem, u slučaju samostalne prodaje ili prodaje preko drugog posrednika i to u slučajevima kako ekskluzivne prodaje tako i u slučaju da je Nalogodavac doveden u vezu sa drugom ugovornom stranom posredovanjem od strane Posrednika.

 

19. U slučaju zaključenja ugovora/predugovora o prodaji smatraće se da su troškovi nastali u vezi sa posredovanjem uračunati u posredničku naknadu, odnosno posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja, te Posrednik naplatom posredničke naknade gubi pravo na naknadu istih troškova. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kad Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i dodatne usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja a koji prevazilaze uobičajene radnje posredovanja koje Posrednik preduzima u okviru posredovanja.

 

20. Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove izmirenja nagrade javnog beležnika za overu dokumenta, naknadu za izradu dokumenata odnosno ugovora, takse za dobijanje vlasničkog lista ili uknjižbe, potvrde i druge isprave u vezi zaključenog pravnog posla, a koje sve troškove snosi Nalogodavac nezavisno od njegove obaveze isplate posredničke naknade.

 

21. Posrednik ima prava da Nalogodavcu ispostavi račun za izvršene usluge u skladu sa Cenovnikom Posrednika.

 

 

 

VII ODGOVORNOST ZA ŠTETU

 

 

 

1. Posrednik ne odgovara Nalogodavcu za štetu koju mu je nanela druga ugovorna strana i ne snosi odgovornost za izvršenje obaveza bilo koje od ugovornih strana u kupoprodaji/zakupu, koje su međusobno preuzele zaključenjem predugovora/ugovora.

 

2. Posrednik ne odgovara za kvalitativne i kvantitativne nedostatke nepokretnosti koja je predmet posredovanja, niti za eventualne skrivene mane (osim u slučaju da mu je Nalogodavac-prodavac/zakupodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on je tu informaciju prikrio od kupca/zakupca).

 

3. Posrednik će Nalogodavca upozoriti da je ugovore/predugovore o prodaji neophodno solemnizovati, međutim Posrednik ne odgovara ukoliko Nalogodavac ne zaključi isti u formi koja je potrebna da bi sadržaj ugovora bio punovažan.

 

4. Posrednik nije u obavezi da utvrđuje površinu nepokretnosti, pa samim tim ne snosi odgovornost ako površina nije u skladu sa površinom koja je evidentirana u ispravama koje se odnose na predmetnu nepokretnosti.

 

5. Ukoliko Nalogodavac nije zadovoljan pruženom uslugom može podneti pritužbu u pisanoj formi neposredno u poslovnim prostorijama Posrednika ili putem preporučene pošte. Po prijemu pritužbe utvrdiće se činjenično stanje u vezi sa predmetom pritužbe. O osnovanosti pritužbe ili prigovora odlučuje direktor, odnosno lice koga on ovlasti. Posrednik će u roku od 14 dana od dana prijema pritužbe poslati Nalogodavcu pisani odgovor po izjavljenoj pritužbi. Odlukom se pritužba usvaja u celosti ili delimično ili se odbija kao neosnovana uz obrazloženje razloga za navedenu odluku. Ukoliko je pritužba osnovana, u odluci se moraju navesti i mere koje će se preduzeti radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

 

 

 

VIII PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

 

 

 

1. Nalogodavac može raskinuti Ugovor o posredovanju, pod uslovom da izjava volje o raskidu predmetnog ugovora nije protivna načelu savesnosti i poštenja.

 

2. Raskid Ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen, ali je obavezno dostaviti ga Posredniku u pisanoj formi, preporučenom poštom.

 

3. Nalogodavac se obavezuje da Posrednika blagovremeno obavesti o činjenici da je za Nalogodavca prestala potreba za posredovanjem, i obavezuje se da Posredniku isplati sve oblike naknada u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja i Ugovorom o posredovanju.

 

4. Nalogodavac ne može otkazati nalog u nevreme, kao i sa zlom namerom da nanese štetu Posredniku na bilo koji način.

 

5. Nalogodavac je dužan nadoknaditi Posredniku sve troškove angažovanja Posrednika kao i ostale naknade u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja, Cenovnikom Posrednika koji je sastavni deo ovog akta i ugovorom o posredovanju, a  u slučaju isteka ili raskida Ugovora o posredovanju.

 

6. U slučaju odustanka od realizacije započetog posla prometa/zakupa nepokretnosti (pre zaključenja predugovora/ugovora), Nalogodavac je obavezan da nadoknadi Posredniku sve troškove angažovanja Posrednika i sve oblike štete koje bude pretrpeo Posrednik, u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja, Ugovorom o posredovanju i pozitivnim propisima Republike Srbije.

 

 

 

IX REŠAVANJE SPOROVA

 

 

 

1. Na pravni odnos između Nalogodavca i Posrednika, a koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju primenjivaće se odgovarajuće odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

 

2. U slučaju spora ili u slučaju prinudnog izvršenja radi naplate potraživanja bilo koje od ugovornih strana, koje proistekne iz pravnog odnosa zasnovanog zaključenjem ovog Ugovora, određuje se nadležnost Osnovnog suda u Nišu.

 

 

3. Ovi opšti uslovi poslovanja stupaju na snagu danom donošenja, odnosno dana 11.06.2020. godine. 

 

 

 

 

 

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

 

Uslovi korišćenja

 

Hvala Vam što ste posetili našu internet stranicu www.avenijanekretninenis.rs (u daljem tekstu: sajt). Pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitajte sledeće uslove. Svaka poseta našem internet sajtu, znači da ste ove uslove pročitali, razumeli i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da ne koristite naš sajt. Sadržaj na ovim stranama omogućila Vam je AVENIJA NEKRETNINE iz Niša, ul. Vožda Karađorđa 6/3 , Srbija (u daljem tekstu: Avenija nekretnine). Informacije koje se nalaze na ovim internet stranicama su prikupljene sa najvećom mogućom pažnjom. Vaš pristup, kao i korišćenje ovih stranica podleže ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Uslovi korišćenja se primenjuju na sve sadržaje i usluge koje možete naći na njnjnj. avenijanekretninenis.rs. Posetom i korišćenjem ovih stranica sajta, smatra se da ste upoznati sa uslovima korišćenja i da bez ograničenja, prihvatate iste. Prihvatanjem ovih uslova smatra se da prihvatate korišćenje sadržaja ovih stranica isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

 

 

 

Autorska prava - vlasništvo sadržaja

 

Stranice na našem sajtu su zaštićene Zakonom o autorskim i srodnim pravima, Zakonom o žigovima i drugim srodnim zakonima. Svaka neovlašćena upotreba sadržaja, svako reprodukovanje, prilagođavanje, prevod, arhiviranje i obrada u drugim medijima, uključujući tu i arhiviranje ili obradu u elektronskim medijima, podležu zaštiti autorskih prava. Svako korišćenje, u celosti ili u delovima, nalaže da se prethodno dobije pismena dozvola kompanije Avenija nekretnine. To znači da, ukoliko nije drugačije naznačeno, sav sadržaj (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, programerski kod) možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhe, pod uslovom da ne uklanjate, dodajete ili modifikujete bilo koju informaciju, uključujući i obaveštenja o autorskim pravima i ostala obaveštenja o vlasništvu, koja se nalaze u samom sadržaju.

 

Ne smete distribuirati, kopirati (osim pod uslovima navedenim u ovim uslovima korišćenja), prenositi, izlagati, objavljivati, štititi kao vaše pravo intelektualne svojine, kreirati izvedene radove, prodavati ili na bilo koji drugi način koristiti sadržaj bez prethodnog pismenog odobrenja Avenija nekretnine. Kao uslov za Vaš pristup i korišćenje ovog sajta, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujete da nećete koristiti ove stranice ni u kakve svrhe zabranjene ovim uslovima korišćenja, Zakonom ili na način koji se protivi javnom moralu. Zabranjeno je korišćenje naših internet stranica za postavljanje ili prenošenje bilo kakvog pretećeg, lažnog, obmanjujućeg, zloupotrebljavajućeg, maltretirajućeg, uznemiravajućeg, klevetničkog, vulgarnog, opscenog, skandaloznog, izazivačkog, pornografskog ili profanog materijala kojim se krše važeći zakonski propisi.

 

Izmenama teksta na ovoj stranici, Avenija nekretnine može izmeniti Uslove u bilo kom trenutku. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmenama te bi trebalo da posetite ovu stranicu s vremena na vreme da biste se informisali o trenutno važećim uslovima zato što su oni za Vas zakonom obavezujući. Pojedine odredbe ovih Uslova mogu biti nađačane zakonskim aktima ili navedenim pravnim obaveštenjima istaknutim na drugim stranicama našeg sajta. Beorol neće biti odgovoran za moguće posledice proizašle iz eventualnih promena. Navedene promene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranama.

 

 

 

Ograničenje pristupa

 

Nepoštovanje uslova, rokova i napomena na ovim stranicama imaće za posledicu automatsko ukidanje svih prava koja su Vam dodeljena, bez prethodnog obaveštenja, a Vi morate odmah uništiti sve primerke materijala koje posedujete ili su pod Vašom kontrolom. Avenija nekretnine zadržava pravo, prema sopstvenoj odluci, da Vam zabrani pristup ovom sajtu ili nekom njegovom delu bez prethodnog upozorenja.

 

 

 

Privatnost podataka

 

Da bi ispunili Vaše zahteve i potrebe, Avenija nekretnine prikuplja određene lične podatke prilikom pretrage nekih internet stranica ovog sajta. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Avenija nekretnine se obavezuje da će čuvati privatnost svih korisnika sajta.

 

Avenija nekretnine poštuje privatnost svojih korisnika i u svemu poštuje odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Podatke koje korisnik ostavi na internet stranama Avenija nekretnine i ostale podatke o korisniku, Avenija nekretnine neće davati na uvid trećoj strain, sem u zakonu izričito predviđenim slučajevima.

 

Svi lični podaci (Vaše ime, adresa, broj telefona ili e-mail adresa) koje ostavite na sajtu putem elektronske pošte ili na neki drugi način, Avenija nekretnine će koristiti u skladu sa Izjavom o privatnosti internet sajta. Bilo koja druga saopštenja ili materijali koje prenesete na sajt, kao što su pitanja, komentari, predlozi i slično, neće se smatrati poverljivim informacijama niti će biti zaštićeni. Neke stranice ovog sajta bi mogle čuvati određene pakete informacija poznate kao “cookies” (kolačići) na Vašem računaru. Svrha ove tehnologije i informacija koje ona prikuplja je da nam pomogne da unapredimo svoj sajt.

 

 

 

Zaštićeni znaci - registrovane oznake

 

Logotip Avenija nekretnine  je u vlasništvu Avenija nekretnine, PIB: 109504424, registar posrednika 669. Na sajtu se mogu naći zaštitni znaci i oznake drugih kompanija sa kojima Avenija nekretnine sarađuje. Izričito je zabranjeno svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba logotipa i oznaka i to predstavlja kršenje Zakona o robnim žigovima, zaštitnim znacima, drugih zakonskih propisa o intelektualnoj svojini ili nelojalnoj konkurenciji. Ne možete koristiti nazive, logotipe, žigove, zaštitne znake ili oznake usluga bez prethodne pismene saglasnosti njihovog punopravnog vlasnika.

 

 

 

Opšte odricanje od odgovornosti

 

Sajt koristite na sopstveni rizik i sopstvenu odgovornost. Avenija nekretnine, niti bilo koje njegovo povezano ili zavisno pravno lice, zaposleni ili rukovodilac, kao ni bilo koje treće lice angažovano od strane Avenija nekretnine u kreiranju, proizvodnji i postavljanju i održavanju sajta, nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu, direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu, kao i bilo koju drugu štetu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem sajta ili njegovog sadržaja, bilo da je šteta zasnovana na ugovoru, da je vanugovorna i delikatna, čak i pored nečijeg obaveštenja da šteta može nastati i bez obzira da li je klijent bio obavešten o mogucnosti takve štete. Ukoliko iz bilo kog razloga, upotreba materijala, informacija ili usluga sa ovog sajta rezultira potrebom za servisiranjem opreme, Vi ste odgovorni za nastale troškove.

 

Avenija nekretnine ulaže velike napore da sajt www.avenijanekretninenis.rs bude bezbedan od virusa, ali ne možemo garantovati da virusa nikako nema. Iz tog razloga, preporučujemo da se postarate da na odgovarajući način obezbedite zaštitu od virusa (recimo, primenom skenera za virus) pre no što preuzmete dokumente i podatke. Avenija nekretnine ne jemči da se neće dogoditi nikakva greška prilikom korišćenja usluga ponuđenih na internet sajtu, niti da će te usluge uvek biti na raspolaganju.

 

 

 

Ograničenje odgovornosti

 

Celokupan sadržaj, informacije, podaci o lokaciji, ceni, kvadraturi nepokretnosti i druge informacije,  usluge, prikazani na ovom sajtu je prikazan kakav jeste bez ikakvih garancija bilo koje vrste. Bilo jasno izraženih ili implicitnih, uključujući, ali ne i ograničavajući se na, implicitne garancije da je tačan, prilagođen odredenoj svrsi, ili da ne predstavlja kršenje propisa ili određenih prava.

 

 

 

Avenija nekretnine ne garantuje da Vaša upotreba sadržaja neće predstavljati kršenje prava nekog trećeg lica, da će sadržaj biti tačan, potpun ili ažuriran, niti za to preuzima odgovornost.

 

Avenija nekretnine u opisu oglasa o nepokretnostima u ne prikazuje tačnu lokaciju, već približnu lokaciju nepokretnosti. Zakazivanjem terena sa našim agentima bićete upoznati sa tačnom lokacijom nepokretnosti, pri čemu Avenija nekretnine ne snosi odgovornost uliko je Vaš lični utisak da lokacija navedena u oglasu ne odgovara lokaciji na terenu.

 

Avenija nekretnine nastoji da sve podatke o kvadraturi nepokretnosti na oglasima budu u skladu sa dokumentacijom o nepokretnosti, ili u skladu sa izjavom vlasnika ( npr. u slučaju da po izjavi vlasnika kvadratura terase nije upisana u javnim knjigama, na oglasu će biti obajvljena stvarna, realna kvadratura po rečima vlasnika). Avenija nekretnine ne snosi odgovornost za poglešno objavljenu kvadraturu. Radi upoznavanja klijenata sa stvarnom kvadraturom nepokretnosti, Avenija nekretnine svojim klijentima nudi mogućnost besplatnog merenja tačne kvadrature nepokretnosti na terenu, laserskim metrom, u prisustvu klijenta. Ova mogućnost se nudi za do 3 nekretnine po izboru klijenta.

 

Avenija nekretnine ne snosi odgovornost za promene cena koje mogu da nastanu u svakom momentu od objavljivanja oglasa, niti garantuje tačnost istih. Veoma čest slučaj u praksi jeste da vlasnici ne obaveštavaju ažurno posrednika o promeni cene, pa Avenija nekretnine ne snose odgovornost za promene istih.

 

Avenija nekretnine ne garantuje da su sve nepokretnosti dostupne i raspoložive za prodaju/zakup. Naši agenti će na zahtev naših klijenata proveriti dostupnost svih nepokretnosti iz naše ponude.

 

Avenija nekretnine nastoji da bude što precizniji u opisu nepokretnosti, prikazu slika i samih cena. Međutim, ne može garantovati da su sve informacije kompletne i bez propusta, kako u pogledu štamparskih grešaka, opisa karakteristika, tako i cena. Avenija nekretnine zadržava pravo da promeni sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja. Takođe, može se desiti da sadržaj bude zastareo, međutim, Avenija nekretnine se ne obavezuje se da redovno ažurira informacije sadržane na ovom sajtu. Ne garantuje da će ovaj sajt funkcionisati bez prekida i da će biti pravovremen, siguran ili bez grešaka. Takođe, Avenija nekretnine ne garantuje da će nedostaci biti blagovremeno pa čak ni periodično ispravljani ili da je sadržaj kompatibilan sa Vašim računarom, hardverom ili softverom.

 

Informacije, saveti i mišljenja izraženi na ovom sajtu ne treba tumačiti kao savete za donošenje ličnih, finansijskih ili drugih odluka. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako vam je potreban specifičan savet prilagođen Vašoj situaciji.

 

Avenija nekretnine se izričito odriče, u najvećoj mogućoj zakonom dozvoljenoj meri, svih direktnih, posrednih, zakonskih i drugih garancija ili obaveza, uključujući i garancije isplativosti i svrsishodnosti, prikladnost za određene potrebe i garanciju u vezi sa svojinskim pravima ili pravima intelektualne svojine. Sajt sadrži informacije opšte prirode, koje nisu namenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i one ne prestavljaju profesionalni savet.

 

 

 

Odricanje od odgovornosti za internet strane trećih lica

 

Ovaj internet sajt može da sadrži linkove ili pozivanja na internet sajtove ili resurse koji ne pripadaju Avenija nekretnine. Linkovi sadržani na sajtu koji vode na nezavisne sajtove su prikazani isključivo zbog pogodnosti za Vas, čime se olakšava pristup takvim veb sajtovima i Avenija nekretnine ne snosi nikakvu odgovornost za njihov sadržaj. Jedina svrha naših linkova do internet sajtova trećih lica, jeste da Vam olakša snalaženje na internetu. Izjave na stranicama do kojih ti linkovi vode nisu naše izjave. Izričito odbacujemo vezu sa sadržajem stranica trećih lica do kojih vode linkovi naznačeni na našem internet sajtu. Pre svega ne preuzimamo odgovornost ni za kakvo kršenje zakonskih odredaba ili povredu prava trećih lica na tim stranicama.

 

Avenija nekretnine ne daje obavezujuće izjave, ne garantuje niti se na bilo koji način obavezuje u vezi sa sajtovima ili resursima trećih lica na koje se eventualno poziva, pristupa ili povezuje preko linkova. Postojanje linka sa internet sajtom koji ne pripada Avenija nekretnine ne znači da Avenija nekretnine podržava sadržaj ili korišćenje takvog internet sajta niti njegovog vlasnika. Prema tome, ovim potvrđujete i saglasni ste da Avenija nekretnine nisu odgovorne za dostupnost takvih spoljnih sajtova ili resursa i nije odgovoran za sadržaj, usluge, proizvode ili druge materijale koji se nalaze ili su dostupni na tim sajtovima ili resursima. Ukoliko odlučite da pristupite nekom od sajtova na koje vode linkovi sa našeg sajta, činite to na sopstvenu odgovornost.

 

 

 

Vaši hiperlinkovi do ovog sajta

 

Možete obezbediti hiperlinkove do ovog sajta samo nakon dobijanja prethodne pisane dozvole od Avenija nekretnine.

 

 

Opšti deo

 

 

Na ove uslove upotrebe i na vašu upotrebu ovog internet sajta se primenjuju Zakoni Republike Srbije. Nadležni Sud u Nišu će imati nadležnost u svim sporovima koji proisteknu iz ili su u vezi sa ili se tiču ovih uslova upotrebe sajta, kao i vašeg načina njegovog korišćenja.

© Sva prava zadržana.
Ovaj sajt koristi "kolačiće" kako bi se obezbedilo bolje korisničko iskustvo. Ako želite da blokirate "kolačiće", molimo podesite svoj pretraživač