• +381 63 260 160
 • +381 64 25 100 25

ОПШТИ УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА

 

Агенција за некретнине : АВЕНИЈА НЕКРЕТНИНЕ НИШ Вожда Карађорђа 6/3, I спрат, Редни број посредника 669                              

ПИБ: 109504424,    МБ: 64218794, Текући рачун: 105-2258858-69 AИК БAНКА

Контакт: 018/272-212; 063/260-160; 064/25-100-25; 061/25-100-25, office@avenijanekretninenis.rs


 I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

1. Општим условима пословања „АВЕНИЈА НЕКРЕТНИНЕ НИШ“ у складу са Чланом 28. одредбама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности, уређује се пословни однос између Посредника у промету и закупу непокретности и Налогодавца (физичког или правног лица), а саставни део ових Oпштих услова пословања представља и Ценовник посредника.

2. Посредовање се обавља на основу уговора о посредовању, а ови Општи услови пословања представљају саставни део сваког уговора о посредовању код кога је Посредник једна од уговорних страна. Ови Општи услови пословања су истакнути на видном месту у пословном простору Посредника, као и на веб-сајту Посредника, чиме је Посредник омогућио Налогодавцу да се са истима упозна.

3. Налогодавац може имати закључене Уговоре о посредовању са више Посредника истовремено, осим у случају ексклузивног посредовања.

4. Понуда некретнина темељи се на подацима које је Посредник запримио писменим или усменим путем. Посредник задржава могућност грешке/забуне у опису и цени/квадратури/структури некретнине које могу настати због погрешно датих података или промене услова продаје од стране власника некретнине, те могућност да је оглашена некретнина већ продата или је власник одустао од продаје а да о томе није обавестио Посредника.

 

II ОПИС ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ ПОСРЕДНИК ДУЖАН ДА ОБАВИ

 

1. Посредник посредује код довођења у везу купца и продавца непокретности, односно закупца и закуподавца непокретности са пажњом доброг привредника.

2. Посредник ће контактирати и проналазити лица ради довођења у везу са Налогодавцем и обавештавати их о карактеристикама и особинама предметне непокретности.

3. Посредник ће обавити презентацију непокретности која је предмет посредовања.

4. Посредник ће лица са којима доводи у везу Налогодавца ради закључења посла продаје или закупа, упознавати са условима куповине/продаје/закупа, које је претходно Налогодавац презизно саопштио Посреднику у писаној форми;

5. Посредник ће посредовати у преговорима и настојати да дође до закључења Уговора. Клијенти Посредника неће комуницирати без учешћа и знања Посредника, ни ускратити могућност Посреднику да учествује у преговорима.

6. Посредник ће обавестити Налогодавца о околностима од значаја за продају/куповину, односно закуп предметне непокретности које су му познате.

7. Посредник ће поставити оглас за продају/закуп непокретности на сајту Посредника.

8. Посредник ће клијенту дати своје објективно мишљење о цени, односно закупнини непокретности у складу с њеним карактеристикама и приликама на тржишту.

9. Посредник ће извршити увид у документацију кojимa сe дoкaзуje власништво нa нeпoкрeтнoсти чиjи прoмeт, oднoснo зaкуп je прeдмeт пoсрeдoвaњa, и упoзoрити Нaлoгoдaвцa нaрoчитo нa уписaнa прaвa, oднoснo тeрeтe нa прeдмeтнoj нeпoкрeтнoсти која су му познате.

10. Посредник ће предузети и друге неопходне, а овде непоменуте радње у циљу успешне продаје/закупа непокретности у складу са законом.

11. Посредник не може самостално одређивати  цену купопродаје односно закупа.

12. Сматра се да је Посредник омогућио Налогодавцу везу с другим лицем (физичким или правним) ако је Налогодавцу омогућено ступање у везу са другим лицем са којим је преговарао за закључење правног посла, а посебно ако је: непосредно одвео, или упутио Налогодавца, или треће лице на разгледање предметне непокретности; организовао сусрет између Налогодавца и трећег лица ради преговарања за закључење правног посла; Налогодавцу саопштио име, број телефона, или е- адресе трећег лица заинтересованог за закључење правног посла, или ако му је саопштио тачну локацију тражене непокретности.

13. Обавезе Посредника према клијентима се завршавају у целости када се изврши закључење уговора о купопродаји/закупу непокретности.

 

III ПРАВА ПОСРЕДНИКА ПРИЛИКОМ ПОСРЕДОВАЊА

 

1. Посредник неће посредовати уколико са клијентом нема закључен Уговор о посредовању, при чему Посредник има право да одбије закључење уговора о посредовању са потенцијалним Налогодавцем уколико процени да нема економског интереса за закључење овог уговора. Посредник нема обавезе према лицима која одбијају да личним исправама докажу свој идентитет.

2. Посредник има право да фотографише или направи видео запис непокретности чији промет/закуп је уговорен Уговором о посредовању. Сачињене фотографије, односно видео записе Посредник ће користити у сврху презентације предметне непокретности потенцијалном купцу/закупцу, односно оглашавање исте постављањем на свој сајт или путем огласа на интернету.

3. Посредник има право да, у писаној односно електронској форми, закључи Уговор о потпосредовању, којим ће, у целини или делимично, пренети своја права и обавезе из Уговора о посредовању на другог посредника, ако се Налогодавац са овим сагласио у Уговору о посредовању.

4. Посредник има право да за извршене услуге испостави рачун Налогодавцу, у складу са закљученим Уговором о посредовању и Ценовником Посредника.

5. Посредник нема обавезу превоза Налогодавца.

6. Посредник нема обавезу скривања идентитета Налогодавца осим ако она није изричито уговорена у писаној форми.

7. Посредник нема обавезу да у име Налогодавца врши било које радње у циљу прикупљања документације и решавања правног статуса непокретности ради несметане продаје/закупа непокретности.

8. Посредник не сноси одговорност за намирење пореских обавеза Налогодавца.

 

IV ОБАВЕЗЕ НАЛОГОДАВЦА

 

1. Налогодавац мора обавестити Посредника у писаној форми о свим околностима које су од значаја за обављање посредовања, а нарочито је у обавези да пружи тачне податке о квадратури, структури, локацији, цени и о свим променама у вези са посредованим послом, а посебно о променама у вези с правима непокретности, роковима, и ценом/закупнином, а све у року од 3 дана од дана настале промене.

 

2. Налогодавац се обавезује да редовно обавештава Посредника о променама у вези са ценом/закупнином непокретности, и то у писаној форми, слањем обавештења путем препоручене поште/брзе поште, или доласком у седиште Посредника о чему ће бити сачињен Записник о промени цене/закупнине са потписом Налогодавца.

3. У случају да Налогодавац прода/да у закуп непокретност по нижој цени/закупнини од цене која је дата агенцији као најнижа, обавезан је да Посреднику плати трошкове ангажовања Посредника и накнади све облике штете које претрпи Посредник, с обзиром да је Посредник доведен у неповољнији положај на тржишту.

4. Налогодавац се изричито обавезује да упозори Посредника на све уписане и неуписане терете и заосталa дуговањa која терете непокретност.

5. Налогодавац-продавац непокретности је обавезан да купцу каже договорену бруто цену (са урачунатом посредничком накнадом) без обзира да ли је посредничка накнада процентуално садржана или је она додата на нето цену Налогодавца.

6. Продавац и Посредник немају обавезу да купца/закупца упознају с износом и роком плаћања посредничке накнаде уколико се она наплаћује од продавца/закуподавца.

7. Купац/закупац у својству Налогодавца је обавезан да непосредно пре разгледања непокретности потпише Записник о презентацији непокретности, у којој потврђује да му предметна непокретност није до тада била понуђена. У случају да Налогодавац одбије да потпише Записник из претходног става, Посредник није обавезан да му предметну непокретност презентује. У случају да је Посредник показао предметну непокретност Налогодавцу и поред одбијања да потпише Записник о разгледању, па Налогодавац или са њим повезана лица закључи Уговор о продаји/закупу предметне непокретности, чињеница да је Налогодавца у везу са продавцем/закуподавцем довео Посредник ће се доказивати свим расположивим доказним средствима–сведоцима, писаном/електронском документацијом и преписком, смс порукама...

8. У случају да Посредник доведе у везу са Налогодавцем (продавцем/закуподавцем) лице које је већ разгледало предметну непокретност, обавезан је да о том упозна Посредника, како би се избегли потенцијални спорови између Налогодавца и Посредника, и посредника међусобно, а у случају да то не учини, сматраће се да је Налогодавац са потенцијалним купцем/закупцем, први пут доведен у везу посредством Посредника, те да ће све преговоре о куповини или замени, односно закупу тих непокретности обављати искључиво уз знање (или у присуству) Посредника, односно уз његову сагласност.

9. Налогодавац-купац се обавезује да ниједну од понуђених непокретности за коју је сазнао посредовањем од стране Посредника неће купити или заменити без знања Посредника, а у супротном уговор о посредовању сматраће се раскинутим, а Посредник стиче право да од Налогодавца, на име уговорне казне, наплати износ од 1.500,00 ЕУР (хиљадупетстотинаеура) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, а коју уговорну казну је Налогодавац дужан да плати Посреднику у року од 5 дана од дана пријема обавештења о раскиду уговора.

10. У случају недостатка документације која се сматра комплетном за продају непокретности која је неопходна јавном бележнику ради овере предуговора/уговора  Налогодавац-продавац се обавезује да о свом трошку у разумном року прибави неопходну документацију која недостаје.

11. Налогодавац-продавац непокретности се обавезује да непосредно пре овере купопродајног уговора намири сва потраживања у вези коришћења непокретности која је предмет купопродаје/замене (ЕПС, Југоисток, Обједињена наплата, итд…) и достави Посреднику све признанице о плаћеним рачунима и то у оригиналу.

12. Налогодвац, његов брачни друг, његови ближи сродници и пријатељи неће комуницирати без знања и учешћа Посредника са продавцем/купцем или његовим сродницима са којима је на било који начин ступио у контакт преко Посредника у вези са непокретношћу за коју је сазнао од Посредника. У случају поступања Налогодавца противно овој својој обавези, Посредник стиче право на једнострани раскид уговора о посредовању, а Налогодавац у сваком случају има обавезу да Посреднику надокнади трошкове ангажовања посредника, све по рачуну-спецификацији пружених услуга, а у складу са Ценовником посредника.

13. Налогодавац се обавезује да у циљу успешне продаје сарађује са Посредником по сваком питању.

14. Налогодавац се обавезује да омогући мерење стварне површине непокретности на захтев Посредника.

15. Налогодавац и лица која у његовом присуству разгледају непокретност која је предмет посредовања ће као пословну тајну чувати све информације до којих дођу у току пословања с Посредником, а нарочито оне које се тичу локацијe, власника и цене непокретности, у супротном налогодавац се обавезује да посреднику надокнади  штету у виду уговорне казне у износу од 1.500,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, у року од 5 (пет)  дана од дана пријема опомене.

 

V ЕКСКЛУЗИВНО ПОСРЕДОВАЊЕ

 

1. Налогодавац се може обавезати изричитим уговарањем клаузуле о ексклузивном посредовању, да у уговореном року неће лично дати у закуп нити продати непокретност која је предмет Уговора о посредовању, нити ће ангажовати другог посредника за посредовање у вези њеног закупа или продаје.

2. Ако за време важења клаузуле о ексклузивном посредовању Налогодавац закључи правни посао продаје непокретности  посредством другог посредника, или лично, дужан је да Посреднику плати износ уговорене посредничке накнаде.

3. Посредник је дужан да у Уговору о посредовању посебно упозори Налогодавца на значење и правне последице клаузуле о ексклузивном посредовању.

 

VI ПОСРЕДНИЧКА НАКНАДА, ТРОШКОВИ ПОСРЕДОВАЊА И НАКНАДА ШТЕТЕ

 

1. Посредничку накнаду код купопродаје непокретности плаћа Налогодавац у износу од 3% од договорене купопродајне цене непокретности, може бити уговорена и у фиксном износу, а ни у ком случају не може бити мања од 1.000,00 ЕУР. Посредник стиче право на наплату посредничке накнаде у моменту закључења предуговора, односно уговора о продаји уколико не дође до закључења предуговора, која се наплаћује у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате. Код ексклузивног посредовања Посредник стиче правно на наплату посредничке накнаде у случајевима када је до продаје непокретности дошло посредовањем од стране Посредника, али и у случају самосталне продаје од стране Налогодавца или посредством другог Посредника.

 

2. Посредник има право на накнаду трошкова ангажовања Посредника, као и право на накнаду трошкова додатних услуга у вези са послом који је предмет посредовања, без обзира на коначан успех посредовања, а који се утврђују за сваку конкретну радњу коју је Посредник предузео на основу уговора о посредовању, у складу са Ценовником, за шта Посредник може Налогодавцу да испостави Опомену са Рачуном за извршене услуге са роком исплате од 5 дана од дана пријема ове опомене.

У послове које је Посредник дужан да обави у замену за посредничку накнаду и који послови су Ценовником Посредника вредновани као трошкови ангажовања Посредника, спадају:

- Припремне радње за оглашавање (фотографисање, обрада фотографија, израда текста огласа о непокретности, итд.), оглашавање непокретности на веб сајту Посредника, излазак на терен ради презентације и разгледања непокретности, провера документације о непокретности, давање мишљења о тржишној вредности непокретности, репрезентација клијената и преговарање, провера комуналних дуговања, консултације са јавним бележником о комплетности документације и заказивање овере предуговора/уговора о продаји непокретности, оглашавање на интернет потралима за некретнине ( нађидом, имовина.нет, 4зида итд.)

3. У случају да не дође до реализације посла посредовања кривицом Налогодавца, Посредник има право да од Налогодавца наплати све трошкове ангажовања Посредника за све послове наведене у претходном ставу овог акта, а које је Посредник предузео, све у складу са Ценовником Посредника.

У случају реализације посла посредовања и наплате посредничке накнаде, сви трошкови ангажовања Посредника биће укључени у износ  посредничке накнаде.

4. Посредник има права да од Налогодавца захтева трошкове за додатне услуге Посредника, које превазилазе оквире уобичајеног посла посредовања, што подразумева следеће:

1) формирање документације за купопродају непокретности, предаја документације за пренос власништва код ЕПС-а и ЈКП Обједињена наплата, израда Записника о примопредаји документације, попуњавање пореских пријава за пријаву пореза на пренос апсолутних права; 2) Процена тржишне вредности непокретности ангажовањем стручних лица; 3) Консултанстске и саветодавне услуге у вези са прометом непокретности; 4) Укњижба непокретности; 5) Прибављање документације о непокретности.

Додатне услуге Посредника и остале овде ненаведене услуге по захтеву Налогодавца морају бити унапред уговорене.

5. Посредник има права на уговорну казну и накнаду штете уколико су исте предвиђење уговором о посредовању у случају несавесног поступања Налогодавца, Налогодавац одговара за сву штету коју проузрокује Посреднику поступањем супротно обавезама из ових Општих услова пословања или из уговора о посредовању.

6. Посредничку накнаду код закупа непокретности плаћа Налогодавац у износу од 50% од износа једне месечне закупнине, може бити дефинисана и у фиксном износу, а све у складу са закљученим уговором о посредовању, и то у моменту предаје капаре или приликом исплате прве месечне закупнине, односно приликом закључења Предуговора или у случају да се претходно не закључује Предуговор, Уговора о закупу.

7. Уколико Налогодавац, лице повезано са Налогодавцем и чланови његове породице укључујући и сроднике Налогодавца, пријатељи налогодавца, родитељи, браћа и сестре брачног друга Налогодавца, као и правно лице које је повезано са Налогодавцем, без учешћа и знања Посредника закључи уговор којим се врши купопродаја/закуп непокретности са лицем са којим је на било који начин доведен у везу посредством Посредника, за време трајања  Уговора о посредовању и у року од 24 месеца по престанку овог Уговора, Посредник стиче право да од Налогодавца на име уговорне казне наплати износ од 1.500,00 ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, у року од  5 дана од дана када је Налогодавац примио опомену Посредника за плаћање предметне уговорне казне.

8. Посредник не може да захтева плаћање посредничке накнаде унапред,  пре закључења предуговора/уговора о продаји или закупу.

9. Посредник има право на посредничку накнаду и када није извршен пренос својине на купца непокретности, ако се из околности случаја може несумњиво закључити да је дошло до споразума о купопродаји (усељење купца у непокретност, закључен предуговор/уговор који није оверен код јавног бележника, предаја капаре итд.).

10. У случају неважности уговора којим се врши пренос права својине на непокретности, Посредник има право на накнаду уколико му узрок неважности током посредовања није био, нити је могао бити познат.

11. У случају недостатка документације неопходне за продају непокретности која је предмет посредовања, а то је између осталог и извод из листа непокретности са уписаним стварним правом (а без икаквих терета, предбележби и забележби), или у случају постојања нерешених правних питања која онемогућавају или отежавају продају предметне непокретности, Налогодавац се обавезује да о свом трошку регулише правни статус непокретности тако да омогући њену несметану продају, као и да прибави неопходну документацију која недостаје. Уколико Посредник нађе купца који је вољан да предметну непокретност купи, а Налогодавац одбије да регулише правни статус предметне непокретности како би омогућио њену несматану продају или да у истом циљу прибави неопходну документацију или да намири трошкове коришћења предметне непокретности, и из тог разлога не дође до купопродаје/замене предметне непокретности, Посредник стиче право на раскид овог Уговора, а такође Посредник има право да на име уговорне казне наплати од Налогодавца износ од 1.500,00 еура (хиљадупетстотинаеура) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, а коју уговорну казну је Налогодавац је дужан да плати Посреднику у року од 5 дана од дана пријема обавештење о раскиду овог Уговора, или у року од 5 дана од дана пријема опомене коју Посредник упути Налогодавцу ради плаћања уговорне казне.

12. Налогодавац није дужан да закључи купопродајни уговор са лицем које је Посредник нашао под условима које је саопштио Посреднику,  али је у том случају дужан да Посреднику надокнади све трошкове ангажовања Посредника у складу са Ценовником посредника.

13. Налогодавац-купац који непокретност исплаћује кредитном варијантом, у обавези је да провери своју кредитну способност пре ангажовања Посредника. У случају да кредитни клијент одустане од реализације започетог посла пре потписивања предуговора/уговора о продаји, у обавези је да Посреднику исплати све трошкове, у складу са уговором о посредовању и Ценовником Посредника.

14. У случају да Налогодавац одустане од куповине или продаје непокретности а већ закључен Предуговор/Уговор о продаји, обавезан је да Посреднику исплати посредничку накнаду.

15. Налогодавац је у обавези да Посреднику исплати посредничку накнаду, и у случају када није једини власник непокретности, као и у случају када Посредника доведе у заблуду да је овлашћен за продају непокретности, односно да има сагласност осталих сувласника или заједничара.

16. Уколико се посредничка накнада наплаћује од продавца непокретности, Налогодавац-Купац непокретности је солидарни јемац продавцу непокретности по питању исплате посредничке накнаде.

17. Посредник задржава право на наплату трошкова ангажовања Посредника и накнаде штете (у складу са Ценовником Посредника) у случају да до закључења предуговора/уговора не дође кривицом Налогодавца

18.  Посредник има право на накнаду трошкова од Налогодавца, који су настали у вези са посредовањем у случају раскида Уговора (без обзира на успех посредовања), након истека рока важења Уговора, неоправданог одустанка Налогодавца од закључења предуговора/уговора у вези са предметним посредовањем, у случају самосталне продаје или продаје преко другог посредника и то у случајевима како ексклузивне продаје тако и у случају да је Налогодавац доведен у везу са другом уговорном страном посредовањем од стране Посредника.

19. У случају закључења уговора/предуговора о продаји сматраће се да су трошкови настали у вези са посредовањем урачунати у посредничку накнаду, односно посредничку накнаду су кумулативно укључени и сви трошкови које је Посредник имао приликом посредовања, те Посредник наплатом посредничке накнаде губи право на накнаду истих трошкова. То се не односи на трошкове за послове настале кад Посредник у договору с Налогодавцем обавља за њега и додатне услуге у вези с послом који је предмет посредовања а који превазилазе уобичајене радње посредовања које Посредник предузима у оквиру посредовања.

20. Уговорена посредничка накнада не укључује трошкове измирења награде јавног бележника за оверу документа, накнаду за израду докумената односно уговора, таксe за добијање власничког листа или укњижбе, потврде и друге исправе у вези закљученог правног посла, а које све трошкове сноси Налогодавац независно од његове обавезе исплате посредничке накнаде.

21. Посредник има права да Налогодавцу испостави рачун за извршене услуге у складу са Ценовником Посредника.

 

VII ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ

 

1. Посредник одговара Налогодавцу за штету која настане услед неиспуњења уговорних обавеза Налогодавца у складу са Уговором о посредовању и прописаним овим Општим условима пословања.

2. Посредник не одговара Налогодавцу за штету коју му је нанела друга уговорна страна и не сноси одговорност за извршење обавеза било које од уговорних страна у купопродаји/закупу, које су међусобно преузеле закључењем предуговора/уговора.

3. Посредник не одговара за квалитативне и квантитативне недостатке непокретности која је предмет посредовања, нити за евентуалне скривене мане (осим у случају да му је Налогодавац-продавац/закуподавац у писаној форми саопштио да непокретност има скривену ману, а он је ту информацију прикрио од купца/закупца).

4. Посредник ће Налогодавца упозорити да је уговоре/предуговоре о продаји неопходно солемнизовати, међутим Посредник не одговара уколико Налогодавац не закључи исти у форми која је потребна да би садржај уговора био пуноважан.

5. Посредник није у обавези да утврђује површину непокретности, па самим тим не сноси одговорност ако површина није у складу са површином која је евидентирана у исправама које се односе на предметну непокретности.

6. Уколико Налогодавац није задовољан пруженом услугом може поднети притужбу у писаној форми непосредно у пословним просторијама Посредника или путем препоручене поште. По пријему притужбе утврдиће се чињенично стање у вези са предметом притужбе. О основаности притужбе или приговора одлучује директор, односно лице кога он овласти. Посредник ће у року од 14 дана од дана пријема притужбе послати Налогодавцу писани одговор по изјављеној притужби. Одлуком се притужба усваја у целости или делимично или се одбија као неоснована уз образложење разлога за наведену одлуку. Уколико је притужба основана, у одлуци се морају навести и мере које ће се предузети ради отклањања утврђених неправилности.

 

VIII ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА

 

1. Налогодавац може раскинути Уговор о посредовању, под условом да једнострана изјава воље о раскиду предметног уговора није противна начелу савесности и поштења.

2. Раскид Уговора о посредовању не мора бити образложен, али је обавезно доставити га Посреднику у писаној форми, препорученом поштом.

3. Налогодавац се обавезује да након самосталне продаје или продаје непокретности путем другог посредника, одмах писаним путем обавести Посредника о овој околности, као и о чињеници да је за Налогодавца престала потреба за посредовањем, а у вези са закљученим уговором о посредовању, и обавезује се да Посреднику исплати све облике накнада у складу са овим Општим условима пословања и Уговором о посредовању.

4. Налогодавац не може отказати налог у невреме, као и са злом намером да нанесе штету Посреднику на било који начин.

5. Налогодавац је дужан надокнадити Посреднику све трошкове ангажовања Посредника као и остале накнаде у складу са овим Општим условима пословања, Ценовником Посредника који је саставни део овог акта и уговором о посредовању, а  у случају истека или раскида Уговора о посредовању.

6. У случajу нeoпрaвдaнoг oдустaнкa oд рeaлизaциje зaпoчeтoг пoслa прoмeтa/закупа нeпoкрeтнoсти, (пре закључења предуговора/уговора) Налогодавац је обавезан да надокнади Посреднику све трошкове ангажовања Посредника и све облике штете које буде претрпео Посредник, у складу са овим Општим условима пословања, Уговором о посредовању и позитивним прописима Републике Србије.

 

IX РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

 

1. На правни однос између Налогодавца и Посредника, а који нису уређени овим Општим условима пословања нити Уговором о посредовању примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

2. У случају спора одређује се надлежност Основнoг суда у Нишу.

3. Ови општи услови пословања ступају на снагу даном доношења, односно дана 29.05.2019.године.

4. Налогодавац својим потписом потврђује да је упозат са садржином овог документа који се састоји од стране бр. 1 и стране бр. 2.

 

 

 • MAPA
 • KONTAKT
 • AVENIJA NEKRETNINE
 • Vožda Karađorđa 6/3, I sprat
 • 18000 Niš
 • Radno vreme: 9-17h, subotom 9-14h
 • +381 18 272 212
 • +381 63 260 160
 • +381 64 25 100 25
 • +381 61 25 100 25
 • avenijanekretninenis@gmail.com
© Sva prava zadržana.