• +381 63 260 160
 • +381 64 25 100 25
 

 

ОПШТИ УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА

 

Посредник: агенција за посредовање у промету и закупу непокретности АВЕНИЈА НЕКРЕТНИНЕ НИШ Вожда Карађорђа 6/3, I спрат,

ПИБ: 109504424,    МБ: 64218794, Текући рачун: 105-2258858-69 AИК БAНКА, Редни број посредника: 669                     

Контакт: 018/272-212; 063/260-160; 064/25-100-25; 061/25-100-25, office@avenijanekretninenis.rs


II ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

1. Општим условима пословања „АВЕНИЈА НЕКРЕТНИНЕ НИШ“ у складу са Чланом 28. одредбама Закона о посредовању у промету и закупу непокретности, уређује се пословни однос између Посредника у промету и закупу непокретности и Налогодавца (физичког или правног лица), а саставни део ових Oпштих услова пословања представља и Ценовник посредника.

2. Посредовање се обавља на основу уговора о посредовању, а ови Општи услови пословања представљају саставни део сваког уговора о посредовању код кога је Посредник једна од уговорних страна. Ови Општи услови пословања су истакнути на видном месту у пословном простору Посредника, као и на веб-сајту Посредника, чиме је Посредник омогућио Налогодавцу да се са истима упозна.

3. Налогодавац може имати закључене Уговоре о посредовању са више Посредника истовремено, осим у случају ексклузивног посредовања.

4. Понуда некретнина темељи се на подацима које је Посредник запримио писменим или усменим путем. Посредник задржава могућност грешке/забуне у опису и цени/квадратури/структури некретнине које могу настати због погрешно датих података или промене услова продаје од стране власника некретнине, те могућност да је оглашена некретнина већ продата или је власник одустао од продаје а да о томе није обавестио Посредника.

 

II ОПИС ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ ПОСРЕДНИК ДУЖАН ДА ОБАВИ

 

1. Посредник посредује код довођења у везу купца и продавца непокретности, односно закупца и закуподавца непокретности са пажњом доброг привредника.

2. Посредник ће контактирати и проналазити лица ради довођења у везу са Налогодавцем и обавештавати их о карактеристикама и особинама предметне непокретности.

3. Посредник ће обавити презентацију непокретности која је предмет посредовања.

4. Посредник ће лица са којима доводи у везу Налогодавца ради закључења посла продаје или закупа, упознавати са условима куповине/продаје/закупа, које је претходно Налогодавац презизно саопштио Посреднику у писаној форми;

5. Посредник ће посредовати у преговорима и настојати да дође до закључења Уговора. Клијенти Посредника неће комуницирати без учешћа и знања Посредника, ни ускратити могућност Посреднику да учествује у преговорима.

6. Посредник ће обавестити Налогодавца о околностима од значаја за продају/куповину, односно закуп предметне непокретности које су му познате.

7. Посредник ће поставити оглас за продају/закуп непокретности на сајту Посредника.

8. Посредник ће клијенту дати своје објективно мишљење о цени, односно закупнини непокретности у складу с њеним карактеристикама и приликама на тржишту.

9. Посредник ће извршити увид у документацију кojимa сe дoкaзуje власништво нa нeпoкрeтнoсти чиjи прoмeт, oднoснo зaкуп je прeдмeт пoсрeдoвaњa, и упoзoрити Нaлoгoдaвцa нaрoчитo нa уписaнa прaвa, oднoснo тeрeтe нa прeдмeтнoj нeпoкрeтнoсти која су му познате.

10. Посредник ће предузети и друге неопходне, а овде непоменуте радње у циљу успешне продаје/закупа непокретности у складу са законом.

11. Посредник не може самостално одређивати  цену купопродаје односно закупа.

12. Сматра се да је Посредник омогућио Налогодавцу везу с другим лицем (физичким или правним) ако је Налогодавцу омогућено ступање у везу са другим лицем са којим је преговарао за закључење правног посла, а посебно ако је: непосредно одвео, или упутио Налогодавца, или треће лице на разгледање предметне непокретности; организовао сусрет између Налогодавца и трећег лица ради преговарања за закључење правног посла; Налогодавцу саопштио име, број телефона, или е- адресе трећег лица заинтересованог за закључење правног посла, или ако му је саопштио тачну локацију тражене непокретности.

13. Обавезе Посредника према клијентима се завршавају у целости када се изврши закључење уговора о купопродаји/закупу непокретности.

 

III ПРАВА ПОСРЕДНИКА ПРИЛИКОМ ПОСРЕДОВАЊА

 

1. Посредник неће посредовати уколико са клијентом нема закључен Уговор о посредовању, при чему Посредник има право да одбије закључење уговора о посредовању са потенцијалним Налогодавцем уколико процени да нема економског интереса за закључење овог уговора. Посредник нема обавезе према лицима која одбијају да личним исправама докажу свој идентитет.

2. Посредник има право да фотографише или направи видео запис непокретности чији промет/закуп је уговорен Уговором о посредовању. Сачињене фотографије, односно видео записе Посредник ће користити у сврху презентације предметне непокретности потенцијалном купцу/закупцу, односно оглашавање исте постављањем на свој сајт или путем огласа на интернету.

3. Посредник има право да, у писаној односно електронској форми, закључи Уговор о потпосредовању, којим ће, у целини или делимично, пренети своја права и обавезе из Уговора о посредовању на другог посредника, ако се Налогодавац са овим сагласио у Уговору о посредовању.

4. Посредник има право да за извршене услуге испостави рачун Налогодавцу, у складу са закљученим Уговором о посредовању и Ценовником Посредника.

5. Посредник нема обавезу превоза Налогодавца.

6. Посредник нема обавезу скривања идентитета Налогодавца осим ако она није изричито уговорена у писаној форми.

7. Посредник нема обавезу да у име Налогодавца врши било које радње у циљу прикупљања документације и решавања правног статуса непокретности ради несметане продаје/закупа непокретности.

8. Посредник не сноси одговорност за намирење пореских обавеза Налогодавца.

 

IV ОБАВЕЗЕ НАЛОГОДАВЦА

 

1. Налогодавац мора обавестити Посредника у писаној форми о свим околностима које су од значаја за обављање посредовања, а нарочито је у обавези да пружи тачне податке о квадратури, структури, локацији, цени и о свим променама у вези са посредованим послом, а посебно о променама у вези с правима непокретности, роковима, и ценом/закупнином, а све у року од 3 дана од дана настале промене.

 

2. Налогодавац се обавезује да редовно обавештава Посредника о променама у вези са ценом/закупнином непокретности, и то у писаној форми, слањем обавештења путем препоручене поште/брзе поште, или доласком у седиште Посредника о чему ће бити сачињен Записник о промени цене/закупнине са потписом Налогодавца.

3. У случају да Налогодавац прода/да у закуп непокретност по нижој цени/закупнини од цене која је дата агенцији као најнижа, обавезан је да Посреднику плати трошкове ангажовања Посредника и уговорну казну дефинисану Уговором о посредовању.

4. Налогодавац се изричито обавезује да упозори Посредника на све уписане и неуписане терете и заосталa дуговањa која терете непокретност.

5. Налогодавац-продавац непокретности је обавезан да купцу каже договорену бруто цену (са урачунатом посредничком накнадом) без обзира да ли је посредничка накнада процентуално садржана или је она додата на нето цену Налогодавца.

6. Продавац и Посредник немају обавезу да купца/закупца упознају с износом и роком плаћања посредничке накнаде уколико се она наплаћује од продавца/закуподавца.

7. Купац/закупац у својству Налогодавца је обавезан да непосредно пре разгледања непокретности потпише Записник о презентацији непокретности, у којој потврђује да му предметна непокретност није до тада била понуђена. У случају да Налогодавац одбије да потпише Записник из претходног става, Посредник није обавезан да му предметну непокретност презентује. У случају да је Посредник показао предметну непокретност Налогодавцу и поред одбијања да потпише Записник о разгледању, па Налогодавац или са њим повезана лица закључи Уговор о продаји/закупу предметне непокретности, чињеница да је Налогодавца у везу са продавцем/закуподавцем довео Посредник ће се доказивати свим расположивим доказним средствима–сведоцима, писаном/електронском документацијом и преписком, смс порукама...

8. У случају да Посредник доведе у везу са Налогодавцем (продавцем/закуподавцем) лице које је већ разгледало предметну непокретност, обавезан је да о том упозна Посредника, како би се избегли потенцијални спорови између Налогодавца и Посредника, и посредника међусобно, а у случају да то не учини, сматраће се да је Налогодавац са потенцијалним купцем/закупцем, први пут доведен у везу посредством Посредника, те да ће све преговоре о куповини или замени, односно закупу тих непокретности обављати искључиво уз знање (или у присуству) Посредника, односно уз његову сагласност.

9. Налогодавац-купац се обавезује да ниједну од понуђених непокретности за коју је сазнао посредовањем од стране Посредника неће купити или заменити без писменог обавешења  Посредника, а у супротном Посредник стиче право да од Налогодавца наплати на име уговорне казне износ од 3% од тржишне вредности непокретности за коју је посредовао Посредник, а која не може бити мања од 1.000 евра, у динарској противредности по средњем курсу НБС и то у року од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења о раскиду овог Уговора, у коме је садржан и захтев за исплату овог новчаног износа.

10. У случају недостатка документације која се сматра комплетном за продају непокретности која је неопходна јавном бележнику ради овере предуговора/уговора  Налогодавац-продавац се обавезује да о свом трошку у разумном року прибави неопходну документацију која недостаје.

11. Налогодавац-продавац непокретности се обавезује да непосредно пре овере купопродајног уговора намири сва потраживања у вези коришћења непокретности која је предмет купопродаје/замене (ЕПС, Југоисток, Обједињена наплата, итд…) и достави Посреднику све признанице о плаћеним рачунима и то у оригиналу.

12. Налогодвац, његов брачни друг, његови ближи сродници и пријатељи неће комуницирати без знања и учешћа Посредника са продавцем/купцем или његовим сродницима са којима је на било који начин ступио у контакт преко Посредника у вези са непокретношћу за коју је сазнао од Посредника. У супротном, Посредник стиче право да од Налогодавца наплати трошкове у складу са Ценовником као и уговорну казну дефинисану уговором о посредовању.

13. Налогодавац се обавезује да у циљу успешне продаје сарађује са Посредником по сваком питању.

14. Налогодавац се обавезује да омогући мерење стварне површине непокретности на захтев Посредника.

15. Налогодавац – купац непокретности и лица која у његовом присуству разгледају непокретност која је предмет посредовања ће као пословну тајну чувати све информације до којих дођу у току пословања с Посредником, а нарочито оне које се тичу локацијe, власника и цене непокретности, у супротном налогодавац се обавезује да посреднику надокнади  штету у виду уговорне казне у износу од 180.000,00 РСД у року од 5 (пет)  дана од дана пријема опомене.

 

V ЕКСКЛУЗИВНО ПОСРЕДОВАЊЕ

 

1. Налогодавац се може обавезати изричитим уговарањем клаузуле о ексклузивном посредовању, да у уговореном року неће лично дати у закуп нити продати непокретност која је предмет Уговора о посредовању, нити ће ангажовати другог посредника за посредовање у вези њеног закупа или продаје.

2. Ако за време важења клаузуле о ексклузивном посредовању Налогодавац закључи правни посао продаје непокретности  посредством другог посредника, или лично, дужан је да Посреднику плати износ уговорене посредничке накнаде.

3. Посредник је дужан да у Уговору о посредовању посебно упозори Налогодавца на значење и правне последице клаузуле о ексклузивном посредовању.

 

VI ПОСРЕДНИЧКА НАКНАДА, ТРОШКОВИ ПОСРЕДОВАЊА И НАКНАДА ШТЕТЕ

 

1. Посредничку накнаду код купопродаје непокретности плаћа Налогодавац у износу од 3% од договорене купопродајне цене непокретности, може бити уговорена и у фиксном износу, а ни у ком случају не може бити мања од 1.000,00 ЕУР. Посредник стиче право на наплату посредничке накнаде у моменту закључења предуговора, односно уговора о продаји уколико не дође до закључења предуговора, која се наплаћује у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан исплате. Код ексклузивног посредовања Посредник стиче правно на наплату посредничке накнаде у случајевима када је до продаје непокретности дошло посредовањем од стране Посредника, али и у случају самосталне продаје од стране Налогодавца или посредством другог Посредника.

2. Посредник има право на накнаду трошкова ангажовања Посредника, као и право на накнаду трошкова додатних услуга у вези са послом који је предмет посредовања, без обзира на коначан успех посредовања, а који се утврђују за сваку конкретну радњу коју је Посредник предузео на основу уговора о посредовању, у складу са Ценовником, за шта Посредник може Налогодавцу да испостави Опомену са Рачуном за извршене услуге са роком исплате од 5 дана од дана пријема ове опомене.

У послове које је Посредник дужан да обави у замену за посредничку накнаду и који послови су Ценовником Посредника вредновани као трошкови ангажовања Посредника, спадају:

- Припремне радње за оглашавање (фотографисање, обрада фотографија, израда текста огласа о непокретности, итд.), оглашавање непокретности на веб сајту Посредника, излазак на терен ради презентације и разгледања непокретности, провера документације о непокретности, давање мишљења о тржишној вредности непокретности, репрезентација клијената и преговарање, провера комуналних дуговања, консултације са јавним бележником о комплетности документације и заказивање овере предуговора/уговора о продаји непокретности, оглашавање на интернет потралима за некретнине (нађидом, имовина.нет, 4зида итд.)

3. У случају да не дође до реализације посла посредовања кривицом Налогодавца, Посредник има право да од Налогодавца наплати све трошкове ангажовања Посредника за све послове наведене у претходном ставу овог акта, а које је Посредник предузео, све у складу са Ценовником Посредника, као и уговорну казну ако је предвиђена Уговором о посредовању.

У случају реализације посла посредовања и наплате посредничке накнаде, сви трошкови ангажовања Посредника биће укључени у износ  посредничке накнаде.

4. Посредник има права да од Налогодавца захтева трошкове за додатне услуге Посредника, које превазилазе оквире уобичајеног посла посредовања, што подразумева следеће:

1) формирање документације за купопродају непокретности, предаја документације за пренос власништва код ЕПС-а и ЈКП Обједињена наплата, израда Записника о примопредаји документације; 2) Процена тржишне вредности непокретности ангажовањем стручних лица; 3) Консултанстске и саветодавне услуге у вези са прометом непокретности; 4) Укњижба непокретности; 5) Прибављање документације о непокретности.

Додатне услуге Посредника и остале овде ненаведене услуге по захтеву Налогодавца морају бити унапред уговорене.

5. Посредник има права на уговорну казну и накнаду штете уколико су исте предвиђење уговором о посредовању у случају несавесног поступања Налогодавца, Налогодавац одговара за сву штету коју проузрокује Посреднику поступањем супротно обавезама из ових Општих услова пословања или из уговора о посредовању.

6. Посредничку накнаду код закупа непокретности плаћа Налогодавац у износу од 50% од износа једне месечне закупнине, може бити дефинисана и у фиксном износу, а све у складу са закљученим уговором о посредовању, и то у моменту предаје капаре или приликом исплате прве месечне закупнине, односно приликом закључења Предуговора или у случају да се претходно не закључује Предуговор, Уговора о закупу.

7. Уколико Налогодавац, лице повезано са Налогодавцем и чланови његове породице укључујући и сроднике Налогодавца, пријатељи налогодавца, итд., као и правно лице које је повезано са Налогодавцем, без учешћа и знања Посредника закључи уговор којим се врши купопродаја/закуп непокретности са лицем са којим је на било који начин доведен у везу посредством Посредника, за време трајања Уговора о посредовању и у року од 12 месеци по престанку овог Уговора, Посредник стиче право да од Налогодавца на име уговорне казне наплати износ који је предвиђен Уговором о посредовању.

8. Посредник не може да захтева плаћање посредничке накнаде унапред, пре закључења предуговора/уговора о продаји или закупу.

9. Посредник има право на посредничку накнаду и када није извршен пренос својине на купца непокретности, ако се из околности случаја може несумњиво закључити да је дошло до споразума о купопродаји (усељење купца у непокретност, закључен предуговор/уговор који није оверен код јавног бележника, предаја капаре итд.).

10. У случају неважности уговора којим се врши пренос права својине на непокретности, Посредник има право на накнаду уколико му узрок неважности током посредовања није био, нити је могао бити познат.

11. У случају недостатка документације неопходне за продају непокретности која је предмет посредовања, а то је између осталог и извод из листа непокретности са уписаним стварним правом (а без икаквих терета, предбележби и забележби), или у случају постојања нерешених правних питања која онемогућавају или отежавају продају предметне непокретности, Налогодавац се обавезује да о свом трошку регулише правни статус непокретности тако да омогући њену несметану продају, као и да прибави неопходну документацију која недостаје. Уколико Посредник нађе купца који је вољан да предметну непокретност купи, а Налогодавац одбије да регулише правни статус предметне непокретности како би омогућио њену несматану продају или да у истом циљу прибави неопходну документацију или да намири трошкове коришћења предметне непокретности, и из тог разлога не дође до купопродаје/замене предметне непокретности, Посредник стиче право на раскид овог Уговора, а такође Посредник има право да на име уговорне казне наплати од Налогодавца износ од 1.000,00 еура (хиљадуеура) у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, а коју уговорну казну је Налогодавац је дужан да плати Посреднику у року од 5 дана од дана пријема обавештење о раскиду овог Уговора, или у року од 5 дана од дана пријема опомене коју Посредник упути Налогодавцу ради плаћања уговорне казне.

12. Налогодавац није дужан да закључи купопродајни уговор са лицем које је Посредник нашао под условима које је саопштио Посреднику,  али је у том случају дужан да Посреднику надокнади све трошкове ангажовања Посредника у складу са Ценовником посредника, као и уговорну казну предвиђену Уговором о посредовању.

13. Налогодавац-купац који непокретност исплаћује кредитом, у обавези је да провери своју кредитну способност пре ангажовања Посредника. У случају да кредитни клијент одустане од реализације започетог посла пре потписивања предуговора/уговора о продаји, у обавези је да Посреднику исплати пун износ посредничке накнаде, односно Посредник није у обавези да исту врати ако је наплаћена.

14. У случају да Налогодавац одустане од куповине или продаје непокретности а већ закључен Предуговор/Уговор о продаји, обавезан је да Посреднику исплати посредничку накнаду.

15. Налогодавац је у обавези да Посреднику исплати посредничку накнаду, и у случају када није једини власник непокретности, као и у случају када Посредника доведе у заблуду да је овлашћен за продају непокретности, односно да има сагласност осталих сувласника или заједничара.

16. Уколико се посредничка накнада наплаћује од продавца непокретности, Налогодавац-Купац непокретности је солидарни јемац продавцу непокретности по питању исплате посредничке накнаде.

17. Посредник задржава право на наплату трошкова ангажовања Посредника и накнаде штете (у складу са Ценовником Посредника) у случају да до закључења предуговора/уговора не дође кривицом Налогодавца.

18.  Посредник има право на накнаду трошкова од Налогодавца, који су настали у вези са посредовањем у случају раскида Уговора (без обзира на успех посредовања), након истека рока важења Уговора, неоправданог одустанка Налогодавца од закључења предуговора/уговора у вези са предметним посредовањем, у случају самосталне продаје или продаје преко другог посредника и то у случајевима како ексклузивне продаје тако и у случају да је Налогодавац доведен у везу са другом уговорном страном посредовањем од стране Посредника.

19. У случају закључења уговора/предуговора о продаји сматраће се да су трошкови настали у вези са посредовањем урачунати у посредничку накнаду, односно посредничку накнаду су кумулативно укључени и сви трошкови које је Посредник имао приликом посредовања, те Посредник наплатом посредничке накнаде губи право на накнаду истих трошкова. То се не односи на трошкове за послове настале кад Посредник у договору с Налогодавцем обавља за њега и додатне услуге у вези с послом који је предмет посредовања а који превазилазе уобичајене радње посредовања које Посредник предузима у оквиру посредовања.

20. Уговорена посредничка накнада не укључује трошкове измирења награде јавног бележника за оверу документа, накнаду за израду докумената односно уговора, таксe за добијање власничког листа или укњижбе, потврде и друге исправе у вези закљученог правног посла, а које све трошкове сноси Налогодавац независно од његове обавезе исплате посредничке накнаде.

21. Посредник има права да Налогодавцу испостави рачун за извршене услуге у складу са Ценовником Посредника.

 

VII ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ

 

1. Посредник не одговара Налогодавцу за штету коју му је нанела друга уговорна страна и не сноси одговорност за извршење обавеза било које од уговорних страна у купопродаји/закупу, које су међусобно преузеле закључењем предуговора/уговора.

2. Посредник не одговара за квалитативне и квантитативне недостатке непокретности која је предмет посредовања, нити за евентуалне скривене мане (осим у случају да му је Налогодавац-продавац/закуподавац у писаној форми саопштио да непокретност има скривену ману, а он је ту информацију прикрио од купца/закупца).

3. Посредник ће Налогодавца упозорити да је уговоре/предуговоре о продаји неопходно солемнизовати, међутим Посредник не одговара уколико Налогодавац не закључи исти у форми која је потребна да би садржај уговора био пуноважан.

4. Посредник није у обавези да утврђује површину непокретности, па самим тим не сноси одговорност ако површина није у складу са површином која је евидентирана у исправама које се односе на предметну непокретности.

5. Уколико Налогодавац није задовољан пруженом услугом може поднети притужбу у писаној форми непосредно у пословним просторијама Посредника или путем препоручене поште. По пријему притужбе утврдиће се чињенично стање у вези са предметом притужбе. О основаности притужбе или приговора одлучује директор, односно лице кога он овласти. Посредник ће у року од 14 дана од дана пријема притужбе послати Налогодавцу писани одговор по изјављеној притужби. Одлуком се притужба усваја у целости или делимично или се одбија као неоснована уз образложење разлога за наведену одлуку. Уколико је притужба основана, у одлуци се морају навести и мере које ће се предузети ради отклањања утврђених неправилности.

 

VIII ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА

 

1. Налогодавац може раскинути Уговор о посредовању, под условом да изјава воље о раскиду предметног уговора није противна начелу савесности и поштења.

2. Раскид Уговора о посредовању не мора бити образложен, али је обавезно доставити га Посреднику у писаној форми, препорученом поштом.

3. Налогодавац се обавезује да Посредника благовремено обавести о чињеници да је за Налогодавца престала потреба за посредовањем, и обавезује се да Посреднику исплати све облике накнада у складу са овим Општим условима пословања и Уговором о посредовању.

4. Налогодавац не може отказати налог у невреме, као и са злом намером да нанесе штету Посреднику на било који начин.

5. Налогодавац је дужан надокнадити Посреднику све трошкове ангажовања Посредника као и остале накнаде у складу са овим Општим условима пословања, Ценовником Посредника који је саставни део овог акта и уговором о посредовању, а  у случају истека или раскида Уговора о посредовању.

6. У случajу oдустaнкa oд рeaлизaциje зaпoчeтoг пoслa прoмeтa/закупа нeпoкрeтнoсти (пре закључења предуговора/уговора), Налогодавац је обавезан да надокнади Посреднику све трошкове ангажовања Посредника и све облике штете које буде претрпео Посредник, у складу са овим Општим условима пословања, Уговором о посредовању и позитивним прописима Републике Србије.

 

IX РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

 

1. На правни однос између Налогодавца и Посредника, а који нису уређени овим Општим условима пословања нити Уговором о посредовању примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о облигационим односима.

2. У случају спора или у случају принудног извршења ради наплате потраживања било које од уговорних страна, које проистекне из правног односа заснованог закључењем овог Уговора, одређује се надлежност Основнoг суда у Нишу.

 

 

ОДРИЦАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТИ

 

Услови коришћења

Хвала Вам што сте посетили нашу интернет страницу www.avenijanekretninenis.rs (у даљем тексту: сајт). Пре коришћења наших услуга, пажљиво прочитајте следеће услове. Свака посета нашем интернет сајту, значи да сте ове услове прочитали, разумели и да се слажете са њима у целости. Уколико не прихватате ове услове коришћења без ограничења, молимо Вас да не користите наш сајт. Садржај на овим странама омогућила Вам је АВЕНИЈА НЕКРЕТНИНЕ из Ниша, ул. Вожда Карађорђа 6/3 , Србија (у даљем тексту: Авенија некретнине). Информације које се налазе на овим интернет страницама су прикупљене са највећом могућом пажњом. Ваш приступ, као и коришћење ових страница подлеже овим условима коришћења и важећим законским прописима који уређују ову област. Услови коришћења се примењују на све садржаје и услуге које можете наћи на њњњ. авенијанекретниненис.рс. Посетом и коришћењем ових страница сајта, сматра се да сте упознати са условима коришћења и да без ограничења, прихватате исте. Прихватањем ових услова сматра се да прихватате коришћење садржаја ових страница искључиво за личну употребу и на сопствену одговорност.

 

Ауторска права - власништво садржаја

Странице на нашем сајту су заштићене Законом о ауторским и сродним правима, Законом о жиговима и другим сродним законима. Свака неовлашћена употреба садржаја, свако репродуковање, прилагођавање, превод, архивирање и обрада у другим медијима, укључујући ту и архивирање или обраду у електронским медијима, подлежу заштити ауторских права. Свако коришћење, у целости или у деловима, налаже да се претходно добије писмена дозвола компаније Авенија некретнине. То значи да, уколико није другачије назначено, сав садржај (текстуалне, визуелне и аудио материјале, базе података, програмерски код) можете прегледати, копирати, штампати или преузимати искључиво за личну, некомерцијалну употребу и у информативне сврхе, под условом да не уклањате, додајете или модификујете било коју информацију, укључујући и обавештења о ауторским правима и остала обавештења о власништву, која се налазе у самом садржају.

Не смете дистрибуирати, копирати (осим под условима наведеним у овим условима коришћења), преносити, излагати, објављивати, штитити као ваше право интелектуалне својине, креирати изведене радове, продавати или на било који други начин користити садржај без претходног писменог одобрења Авенија некретнине. Као услов за Ваш приступ и коришћење овог сајта, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујете да нећете користити ове странице ни у какве сврхе забрањене овим условима коришћења, Законом или на начин који се противи јавном моралу. Забрањено је коришћење наших интернет страница за постављање или преношење било каквог претећег, лажног, обмањујућег, злоупотребљавајућег, малтретирајућег, узнемиравајућег, клеветничког, вулгарног, опсценог, скандалозног, изазивачког, порнографског или профаног материјала којим се крше важећи законски прописи.

Изменама текста на овој страници, Авенија некретнине може изменити Услове у било ком тренутку. Ви ћете аутоматски бити обавезани новим условима коришћења садржаним у изменама те би требало да посетите ову страницу с времена на време да бисте се информисали о тренутно важећим условима зато што су они за Вас законом обавезујући. Поједине одредбе ових Услова могу бити нађачане законским актима или наведеним правним обавештењима истакнутим на другим страницама нашег сајта. Беорол неће бити одговоран за могуће последице произашле из евентуалних промена. Наведене промене ступају на снагу објављивањем на овим интернет странама.

 

Ограничење приступа

Непоштовање услова, рокова и напомена на овим страницама имаће за последицу аутоматско укидање свих права која су Вам додељена, без претходног обавештења, а Ви морате одмах уништити све примерке материјала које поседујете или су под Вашом контролом. Авенија некретнине задржава право, према сопственој одлуци, да Вам забрани приступ овом сајту или неком његовом делу без претходног упозорења.

 

Приватност података

Да би испунили Ваше захтеве и потребе, Авенија некретнине прикупља одређене личне податке приликом претраге неких интернет страница овог сајта. Прикупљамо само неопходне, основне податке о корисницима и податке неопходне за пословање и информисање корисника у складу са добрим пословним обичајима и у циљу пружања квалитетне услуге. Авенија некретнине се обавезује да ће чувати приватност свих корисника сајта.

Авенија некретнине поштује приватност својих корисника и у свему поштује одредбе Закона о заштити података о личности. Податке које корисник остави на интернет странама Авенија некретнине и остале податке о кориснику, Авенија некретнине неће давати на увид трећој страин, сем у закону изричито предвиђеним случајевима.

Сви лични подаци (Ваше име, адреса, број телефона или е-маил адреса) које оставите на сајту путем електронске поште или на неки други начин, Авенија некретнине ће користити у складу са Изјавом о приватности интернет сајта. Било која друга саопштења или материјали које пренесете на сајт, као што су питања, коментари, предлози и слично, неће се сматрати поверљивим информацијама нити ће бити заштићени. Неке странице овог сајта би могле чувати одређене пакете информација познате као “cookies” (колачићи) на Вашем рачунару. Сврха ове технологије и информација које она прикупља је да нам помогне да унапредимо свој сајт.

 

Заштићени знаци - регистроване ознаке

Логотип Авенија некретнине  је у власништву Авенија некретнине, ПИБ: 109504424, регистар посредника 669. На сајту се могу наћи заштитни знаци и ознаке других компанија са којима Авенија некретнине сарађује. Изричито је забрањено свако неовлашћено коришћење или злоупотреба логотипа и ознака и то представља кршење Закона о робним жиговима, заштитним знацима, других законских прописа о интелектуалној својини или нелојалној конкуренцији. Не можете користити називе, логотипе, жигове, заштитне знаке или ознаке услуга без претходне писмене сагласности њиховог пуноправног власника.

 

Опште одрицање од одговорности

Сајт користите на сопствени ризик и сопствену одговорност. Авенија некретнине, нити било које његово повезано или зависно правно лице, запослени или руководилац, као ни било које треће лице ангажовано од стране Авенија некретнине у креирању, производњи и постављању и одржавању сајта, нису одговорни за материјалну или нематеријалну, директну, индиректну или последичну штету, као и било коју другу штету која настане из коришћења или је у некој вези са коришћењем сајта или његовог садржаја, било да је штета заснована на уговору, да је вануговорна и деликатна, чак и поред нечијег обавештења да штета може настати и без обзира да ли је клијент био обавештен о могуцности такве штете. Уколико из било ког разлога, употреба материјала, информација или услуга са овог сајта резултира потребом за сервисирањем опреме, Ви сте одговорни за настале трошкове.

Авенија некретнине улаже велике напоре да сајт www.avenijanekretninenis.rs буде безбедан од вируса, али не можемо гарантовати да вируса никако нема. Из тог разлога, препоручујемо да се постарате да на одговарајући начин обезбедите заштиту од вируса (рецимо, применом скенера за вирус) пре но што преузмете документе и податке. Авенија некретнине не јемчи да се неће догодити никаква грешка приликом коришћења услуга понуђених на интернет сајту, нити да ће те услуге увек бити на располагању.

 

Ограничење одговорности

Целокупан садржај, информације, подаци о локацији, цени, квадратури непокретности и друге информације,  услуге, приказани на овом сајту је приказан какав јесте без икаквих гаранција било које врсте. Било јасно изражених или имплицитних, укључујући, али не и ограничавајући се на, имплицитне гаранције да је тачан, прилагођен одреденој сврси, или да не представља кршење прописа или одређених права.

 

Авенија некретнине не гарантује да Ваша употреба садржаја неће представљати кршење права неког трећег лица, да ће садржај бити тачан, потпун или ажуриран, нити за то преузима одговорност.

Авенија некретнине у опису огласа о непокретностима у не приказује тачну локацију, већ приближну локацију непокретности. Заказивањем терена са нашим агентима бићете упознати са тачном локацијом непокретности, при чему Авенија некретнине не сноси одговорност улико је Ваш лични утисак да локација наведена у огласу не одговара локацији на терену.

Авенија некретнине настоји да све податке о квадратури непокретности на огласима буду у складу са документацијом о непокретности, или у складу са изјавом власника ( нпр. у случају да по изјави власника квадратура терасе није уписана у јавним књигама, на огласу ће бити обајвљена стварна, реална квадратура по речима власника). Авенија некретнине не сноси одговорност за поглешно објављену квадратуру. Ради упознавања клијената са стварном квадратуром непокретности, Авенија некретнине својим клијентима нуди могућност бесплатног мерења тачне квадратуре непокретности на терену, ласерским метром, у присуству клијента. Ова могућност се нуди за до 3 некретнине по избору клијента.

Авенија некретнине не сноси одговорност за промене цена које могу да настану у сваком моменту од објављивања огласа, нити гарантује тачност истих. Веома чест случај у пракси јесте да власници не обавештавају ажурно посредника о промени цене, па Авенија некретнине не сносе одговорност за промене истих.

Авенија некретнине не гарантује да су све непокретности доступне и расположиве за продају/закуп. Наши агенти ће на захтев наших клијената проверити доступност свих непокретности из наше понуде.

Авенија некретнине настоји да буде што прецизнији у опису непокретности, приказу слика и самих цена. Међутим, не може гарантовати да су све информације комплетне и без пропуста, како у погледу штампарских грешака, описа карактеристика, тако и цена. Авенија некретнине задржава право да промени садржај овог сајта или производе и цене наведене на сајту у било које време и без претходног упозорења. Такође, може се десити да садржај буде застарео, међутим, Авенија некретнине се не обавезује се да редовно ажурира информације садржане на овом сајту. Не гарантује да ће овај сајт функционисати без прекида и да ће бити правовремен, сигуран или без грешака. Такође, Авенија некретнине не гарантује да ће недостаци бити благовремено па чак ни периодично исправљани или да је садржај компатибилан са Вашим рачунаром, хардвером или софтвером.

Информације, савети и мишљења изражени на овом сајту не треба тумачити као савете за доношење личних, финансијских или других одлука. Треба да се посаветујете са одговарајућим стручњаком ако вам је потребан специфичан савет прилагођен Вашој ситуацији.

Авенија некретнине се изричито одриче, у највећој могућој законом дозвољеној мери, свих директних, посредних, законских и других гаранција или обавеза, укључујући и гаранције исплативости и сврсисходности, прикладност за одређене потребе и гаранцију у вези са својинским правима или правима интелектуалне својине. Сајт садржи информације опште природе, које нису намењене за решавање специфичних ситуација или за неку конкретну особу или ентитет, и оне не престављају професионални савет.

 

Одрицање од одговорности за интернет стране трећих лица

Овај интернет сајт може да садржи линкове или позивања на интернет сајтове или ресурсе који не припадају Авенија некретнине. Линкови садржани на сајту који воде на независне сајтове су приказани искључиво због погодности за Вас, чиме се олакшава приступ таквим веб сајтовима и Авенија некретнине не сноси никакву одговорност за њихов садржај. Једина сврха наших линкова до интернет сајтова трећих лица, јесте да Вам олакша сналажење на интернету. Изјаве на страницама до којих ти линкови воде нису наше изјаве. Изричито одбацујемо везу са садржајем страница трећих лица до којих воде линкови назначени на нашем интернет сајту. Пре свега не преузимамо одговорност ни за какво кршење законских одредаба или повреду права трећих лица на тим страницама.

Авенија некретнине не даје обавезујуће изјаве, не гарантује нити се на било који начин обавезује у вези са сајтовима или ресурсима трећих лица на које се евентуално позива, приступа или повезује преко линкова. Постојање линка са интернет сајтом који не припада Авенија некретнине не значи да Авенија некретнине подржава садржај или коришћење таквог интернет сајта нити његовог власника. Према томе, овим потврђујете и сагласни сте да Авенија некретнине нису одговорне за доступност таквих спољних сајтова или ресурса и није одговоран за садржај, услуге, производе или друге материјале који се налазе или су доступни на тим сајтовима или ресурсима. Уколико одлучите да приступите неком од сајтова на које воде линкови са нашег сајта, чините то на сопствену одговорност.

 

Ваши хиперлинкови до овог сајта

Можете обезбедити хиперлинкове до овог сајта само након добијања претходне писане дозволе од Авенија некретнине.

 

Општи део

 

На ове услове употребе и на вашу употребу овог интернет сајта се примењују Закони Републике Србије. Надлежни Суд у Нишу ће имати надлежност у свим споровима који проистекну из или су у вези са или се тичу ових услова употребе сајта, као и вашег начина његовог коришћења.

 

 

 

 • MAPA
 • KONTAKT
 • AVENIJA NEKRETNINE
 • Vožda Karađorđa 6/3, I sprat
 • 18000 Niš
 • Radno vreme: 9-17h, subotom 9-14h
 • +381 18 272 212
 • +381 63 260 160
 • +381 64 25 100 25
 • +381 61 25 100 25
 • avenijanekretninenis@gmail.com
© Sva prava zadržana.