• AVENIJA NEKRETNINE, Vožda Karađorđa 6/3, I sprat, Niš
 • +381 18 272 212
 • +381 63 260 160
 • +381 64 25 100 25
 • +381 61 25 100 25
 • office@avenijanekretninenis.rs

ОПШТИ УСЛОВИ ПОСЛОВАЊА

 

Агенција за некретнине : АВЕНИЈА НЕКРЕТНИНЕ НИШ Вожда Карађорђа 6/3, I спрат, Редни број посредника 669                              

ПИБ: 109504424,    МБ: 64218794, Текући рачун: 105-2258858-69 AИК БAНКА

Контакт: 018/272-212; 063/260-160; 064/25-100-25; 061/25-100-25, office@avenijanekretninenis.rs


 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Општим условима пословања „АВЕНИЈА НЕКРЕТНИНЕ НИШ“ у складу са Чланом 28. Закона о посредовању у промету и закупу непокретности, уређује се пословни однос између Посредника у промету и закупу непокретности и Налогодавца (физичког или правног лица).

Закључењем Уговора о посредовању, Налогодавац потврђује да је упознат и сагласан са одредбама Општих услова пословања Посредника. Посредовање се врши на основу Уговора о посредовању у промету/закупу непокретности који закључују Налогодавац и Посредник.

Налогодавац може имати закључене Уговоре о посредовању са више Посредника истовремено (осим у случају ексклузивног посредовања).

 

II  ПОНУДА НЕКРЕТНИНА

Понуда некретнина темељи се на подацима које је Посредник запримио писменим или усменим путем. Посредник задржава могућност грешке/забуне у опису и цени/квадратури/структури некретнине које могу настати због погрешно датих података или промене услова продаје од стране власника некретнине, те могућност да је оглашена некретнина већ продата или је власник одустао од продаје а да о томе није обавестио Посредника.

 

III ОПИС ПОСЛОВА КОЈЕ ЈЕ ПОСРЕДНИК ДУЖАН ДА ОБАВИ, ПРАВА ПОСРЕДНИКА, ЕКСКЛУЗИВНО ПОСРЕДОВАЊЕ И ОБАВЕЗЕ НАЛОГОДАВЦА

Обавезе посрeдника

Посредник посредује код довођења у везу купца и продавца, односно закупца и закуподавца непокретности и са пажњом доброг привредника ће се трудити да дође до закључења Уговора о купопродаји, односно закупу непокретности.

Посредник ће сваког потенцијалног купца/закупца довести до некретнине која је предмет посредовања, обавити презентацију исте, и учествоваће у преговорима .

Посредник ће обавестити клијента о свим околностима од значаја за продају, односно закуп предметне непокретности које су му познате.

Посредник ће учествовати у преговорима о купопродаји, односно закупу непокретности. Клијенти неће комуницирати мимо посредника, ни ускратити могућност посреднику да учествује у преговорима.

Посредник ће на начин који сматра најбољим у складу са својом пословном политиком,  вршити маркетинг продаје некретнине за коју посредује.

Посредник ће клијенту дати своје објективно мишљење о цени, односно закупнини непокретности у складу с њеним карактеристикама, приликама на тржишту, као и другим релевантним околностима.

Посредник ће извршити увид у документацију кojимa сe дoкaзуje прaвo свojинe или другo ствaрнo прaвo нa нeпoкрeтнoсти чиjи прoмeт, oднoснo зaкуп je прeдмeт пoсрeдoвaњa, и упoзoрити нaлoгoдaвцa нaрoчитo нa уписaнa прaвa, oднoснo тeрeтe нa прeдмeтнoj нeпoкрeтнoсти.

Посредник не може самостално одређивати  цену купопродаје односно закупа.

Сматра се да је посредник омогућио налогодавцу везу с другим лицем (физичким или правним) ако је налогодавцу омогућено ступање у везу са другим лицем са којим је преговарао за закључење правног посла, а посебно ако је: непосредно одвео, или упутио налогодавца, или треће лице на разгледање предметне непокретности; организовао сусрет између налогодавца и трећег лица ради преговарања за закључење правног посла; налогодавцу саопштио име, број телефона, телефакса, или е- адресе трећег лица заинтересованог за закључење правног посла, или ако му је саопштио тачну локацију тражене непокретности.

Обавезе посредника према клијентима се завршавају у целости када се изврши овера уговора о купопродаји/закупу непокретности.

 

Права посредника приликом посредовања

Посредник неће посредовати уколико клијент одбије да с посредником закључи Уговор о посредовању.

Посредник има права да одбије понуду Налогодавца ако процени да она није у складу са тренутним условима на тржишту, ако сумња у исправност документације, намере Налогодавца или на било који начин процени да му је понуђено посредовање проблематично, неисплативо или по неком другом основу непожељно.

Посредник ће се прихватити посредовања у случају да је продавац/купац, односно закуподавац/закупац предусетљив и кооперативан.

Посредник има права да од клијента захтева унапред договорене трошкове за додатне услуге у случају да су они настали као резултат пословања који превазилази оквире уобичајене презентације.

У случају да Налогодавац самостално или преко другог посредника прода непокретност која је била предмет посредовања са агенцијом Авенија некретнине

Ниш, Посредник има право на надокнаду стварних трошкова који су настали у вези са извршењем налога налогодавца, у складу са Ценовником агенције. Рок за исплату трошкова насталих у вези са посредовањем износи 5 дана од дана раскида уговора о посредовању, односно одустанка од продаје/куповине непокретности. Уколико Налогодавац не намири стварне трошкове у предвиђеном року, Посредник има права на законску затезну камату у складу са Законом. У случају реализације посредничког посла посредовања, сви стварни трошкови улазе у цену посредничке провизије.

Посредник нема обавезе према лицима која одбијају да личним исправама докажу свој идентитет или одбијају да оставе податке за контакт, и нема обавезе упуштања у правне и друге дискусије око некретнина које нису део понуде Посредника.

 

 

Посредник има право да фотографише или направи видео запис непокретности чији промет је уговорен Уговором о посредовању. Сачињене фотографије, односно видео записе Посредник ће користити у сврху презентације предметне непокретности потенцијалном купцу/закупцу, односно оглашавање исте постављањем на свој сајт или путем огласа на интернету.

Посредник има право да, у писаној односно електронској форми, закључи Уговор о потпосредовању, којим ће, у целини или делимично, пренети своја права и обавезе из Уговора о посредовању  на другог посредника, ако се Налогодавац са овим изричито сагласио у Уговору о посредовању.

Посредник има право да за извршене услуге испостави рачун Налогодавцу, у складу са закљученим Уговором о посредовању и Ценовником.

Посредник нема обавезу превоза клијента.

Посредник нема обавезу скривања идентитета клијента осим ако она није изричито уговорена у писаној форми.

Сређивање документације која је се сматра комплетном за продају или закуп непокретности (препис листа непокретности без терета и забележби, непокретност уписана у катастар непокретности са правом својине  продавца непокретности, решени власничкни односи, уредна парцелација земљишта, итд. )  и којом се доказује несметано право својине падају на терет Налогодавца.

Посредник нема обавезу да у име налогодавца врши било које активности у циљу прикупљања и регулације  документације ради несметане продаје непокретности.

Посредник не сноси одговорност за намирење пореских обавеза клијента.

Обавезе Налогодавца

Налогодавац мора обавестити Посредника о свим околностима које су од значаја за обављање посредовања, а нарочито је у обавези да пружи тачне податке о квадратури, структури, локацији, цени и о свим променама у вези са посредованим послом, а посебно о променама у вези с правима непокретности, роковима, и ценом односно киријом, а све у року од 3 дана од дана настале промене.

Налогодавац се обавезује да редовно обавештава посредника о променама у вези са ценом/закупнином непокретности, и то у писаној форми, слањем обавештења путем препоручене поште/брзе поште, или доласком у седиште посредника о чему ће бити сачињен Записник о промени цене са потписом Налогодавца.

У случају да Налогодавац непокретности прода непокретност по нижој цени од цене која је дата агенцији као најнижа, обавезан је да Посреднику плати стварне трошкове и трошкове накнаде штете обзиром да је Посредник доведен у неповољнији положај на тржишту.

Налогодавац се изричито обавезује да упозори Посредника на све уписане и неуписане терете и заосталa дуговањa која терете непокретност.

Налогодавац-продавац непокретности је обавезан да на евентуални захтев купца каже купцу унапред договорену бруто цену (са провизијом) без обзира да ли је посредничка провизија процентуално садржана или је она додата на нето цену продавца. Продавац и посредник немају обавезу да купца упознају с износом и роком плаћања посредничке провизије уколико се она наплаћује од продавца.

Купац/закупац у својству Налогодавца је обавезан да непосредно пре разгледања непокретности потпише Записник о гледању непокретности, у којој потврђује да му предметна непокретност није до тада била понуђена. У случају да Посредник доведе у везу са Налогодавцем (продавцем/закуподавцем) лице које је већ разгледало предметну непокретност,  обавезан је да о том упозна Посредника, како би се избегли потенцијални спорови између Налогодавца и Посредника, и посредника међусобно, а у случају да то не учини, сматраће се да је Налогодавац са потенцијалним купцем/закупцем, први пут доведен у везу посредством Посредника те да ће све преговоре о куповини или замени, односно закупу тих непокретности обављати искључиво преко (или у присуству) посредника, односно уз његову сагласност. Купац се обавезује у случају да неку од понуђених непокретности купи или замени мимо Посредника (или то учини лице које је он на било који начин довео у контакт са неком од понуђених непокретности) исплати агенцији “ АВЕНИЈА НЕКРЕТНИНЕ НИШ “  посредничку накнаду, која је наведена у Уговору о посредовању са продавцем непокретности, за коју је закључен посао купопродаје по продајном курсу НБС  у тренутку закључења предуговора/уговора о купопродаји, или било ког документа којим се стиче право располагања наведеном непокретношћу, а мимо свих обавеза продавца према агенцији. У случају да купац/закупац одбије да потпише Записник из претходног става, Посредник није обавезан да му предметну непокретност презентује. У случају да је Посредник показао предметну непокретност купцу/закупцу и поред одбијања да потпиште Записник о разгледању, па купац/закупац или са њим повезана лица закључи Уговор о купопродаји/закупу предметне непокретности, чињеница да је купца/закупца у везу са продавцем/закуподавцем довео посредник ће се доказивати другим доказним средствима – сведоцима, писаном или електронском документацијом, смс порукама и сл.

У случају недостатка документације која се сматра комплетном за продају непокретности, а то је Поседовни лист без икаквих терета, (као и Решење о озакоњењу за нелегално изграђене објекте, односно у поседовном листу мора бити уписана и употребна дозвола)  Налогодавац-продавац се обавезује да о свом трошку у разумном року (не касније од 60 дана) прибави односно среди документацију која недостаје.

Налогодавац-продавац непокретности се обавезује да непосредно пре овере купопродајног уговора плати сва потраживања која су вези коришћења непокретности ( ЕПС, Југоисток, обједињена наплата, итд… ) и достави Посреднику све признанице о плаћеним  рачунима и то у оригиналу.

Налогодавац ни његови пријатењи и сродници неће комуницирати директно с лицима с којима је на било који начин ступио у контакт преко Посредника, и обавезује се да одмах обавести посредника да је лице које је преко посредника вршило разгледање непокретности (или са њим повезано лице) показало интересовање да без Посредника закључи правни посао којим се врши пренос власништва.

Налогодавац се обавезује да у циљу успешне продаје сарађује са Посредником по сваком питању.

Налогодавац се обавезује да омогући мерење стварне површине непокретности на захтев Посредника.

Клијент ће као пословну тајну чувати све информације до којих дође у току пословања с посредником, а нарочито оне које се тичу локацијe, власника и цене непокретности, у супротном обавезује се да посреднику надокнади  штету у виду уговорне казне, у износу од 180,000 динара.

 

Ексклузивно посредовање

 

Налогодавац се може обавезати изричитим уговарањем клаузуле о ексклузивном посредовању, да у уговореном року неће лично дати у закуп  нити продати непокретност која је предмет Уговора о посредовању, нити ће ангажовати другог посредника за посредовање у вези њеног закупа или продаје.

Ако за време важења клаузуле о ексклузивном посредовању Налогодавац закључи правни посао продаје непокретности  посредством другог посредника, или лично, дужан је да Посреднику плати износ уговорене посредничке накнаде.

Посредник је дужан да у Уговору о посредовању посебно упозори Налогодавца на значење и правне последице клаузуле о ексклузивном посредовању.

 

IV  ПРАВО НА ПОСРЕДНИЧКУ НАКНАДУ

Посредничка провизија код продаје износи 1000 €  за непокретност чија је вредност до 33.000 евра, односно 3% од договорене купопродајне цене за непокретности веће вредности, а може бити и дефинисана у фиксном износу Уговором о посредовању, а исплаћује се у динарској противвредности по продајном курсу НБС на дан исплате. Посредничка провизија код закупа непокретности је једнака износу једне месечне закупнине и наплаћује се у 100% износу од Закуподавца, односно може бити наплаћена и 50% од Закупца, и 50% од Закуподавца уколико су оба ангажовала Посредника.

Обавезу плаћања посредничке накнаде сноси Налогодавац-продавац непокретности, осим када је Уговором о посредовању другачије уговорено, и када се посредничка накнада може наплатити и од Налогодавца-купца непокретности.

Обавезу плаћања посредничке накнаде сносиће Налогодавац-купац непокретности, у случају да изврши купопродају/замену/пренос власништва над непокретношћу или то учини са њим повезано лице, за непокретност коју је презентовао Посредник, а без знања и обавештења Посредника. Уколико Налогодавац-продавац или повезано лице и чланови породице укључујући и сроднике (брачни, односно ванбрачни друг, потомак, родитељ, тазбинско сродство, пријатељ налогодавца, родитељи брачног друга, његова браћа и други посредник као и правно лице које је у власништву (сувласништву) потенцијалног купца, или његових сродника наведених у овом ставу, као и друга лица повезана са лицем са којом је посредник довео у везу Налогодавца) мимо посредника закључи уговор којим се врши пренос права својине непокретности лицу с којим је на било који начин доведен у контакт преко посредника, за време трајања  Уговора о посредовању и у року од 24 месеца по престанку Уговора, дужан је да плати посреднику посредничку накнаду у двоструком износу, при чему се ова одредба има тумачити у смислу уговрне казне и у случају спора се неће посебно доказивати.

Посредник не може да захтева делимично плаћање посредничке провизије унапред,  пре закључења предуговора/уговора о продаји или закупу.

Посредник стиче право на наплату посредничке накнаде уколико долази до промене власништва над непокретношћу посредством рада посредника, по основу уговора о посредовању између Налогодавца и Посредника, у следећим случајевима: у моменту закључења предуговора о продаји/уговора о продаји/уговора о капари или било ког уговора/документа којим се врши пренос власништва над непокретношћу.

Право на посредничку надокнаду код ексклузивног посредовања Посредник стиче моментом закључења предуговора/уговора којим се врши пренос власништва над непокретношћу која је предмет уговора о посредовању између Посредника и Налогодавца, у случајевима када је до продаје непокретности дошло посредством рада посредника, али и у случају самосталне или продаје путем другог посредника, и то по продајном курсу НБС ако је исплата у еврима.

Посредник стиче право на посредничку накнаду и када није извршен пренос својине на купца непокретности, ако се из околности може несумњиво утврдити да је дошло до споразума о купопродаји. ( усељење купца у непокретност, закључен Уговор који није оверен код јавног бележника, итд. )

У случају неважности уговора којим се врши пренос права својине кад непокретности, Посредник има право на накнаду уколико му узрок неважности није био познат.

Уколико Посредник нађе купца који је вољан да непокретност која је предмет Уговора о посредовању купи, а Налогодавац одбије да прибави или уреди документацију која се сматра комплетном за продају, (уредан извод листа непокретности, са уписаним правом својине на продавца, без икаквих ограничења, забележбе, предбележбе, са уписанном грађевинском и употребном дозволом, уредном парцелацијом земљишта, и сл.) или одбије да намири дуговања у целости која терете непокретност која је предмет посредовања, и из тог разлога не дође до купопродаје, Посредник остварује право на накнаду стварних трошкова посредовања и накнаду штете.

Налогодавац није дужан да закључи купопродајни уговор са лицем које је Посредник нашао под условима које је саопштио Посреднику,  али је у том случају дужан да Посреднику за тражење прилика и лица ради закључења Уговора, а услед неоправданог одустанка од започетог посла исплати износ стварних трошкова у складу са Ценовником, и накнаду штете.

Налогодавац-купац који непокретност исплаћује кредитном варијантом, у обавези је да провери своју кредитну способност пре ангажовања посредника. У посредовању за кредитног налогодавца-купца, у случају неодобравања кредита од стране банке АВЕНИЈА НЕКРЕТНИНЕ задржава посредничку накнаду. У случају да кредитни клијент одустане од реализације започетог посла пре потписивања предуговора/уговора о продаји, у обавези је да посреднику исплати стварне трошкове, у складу са Ценовником.

У случају да НАЛОГОДАВАЦ одустане од куповине или продаје непокретности а већ је приступио потписивању Предуговора/Уговора о продаји, обавезан је да агенцији исплати посредничку накнаду.

У случају да Купац непокретности изгуби исплаћени износ капаре или аванса својом кривицом, а износ капаре није довољан да се намири посредничка провизија и накнада штете продавцу непокретности, право прече наплате има Посредник, док ће накнаду штете Налодавац-продавац потраживати од Купца.

У случају да Налогодавац-прoдaвaц одустане од продаје а већ је примио капару или аванс за продају непокретности обавезан је да Посреднику исплати посредничку накнаду у складу са  Уговором о посредовању.

Налогодавац у целости одговара за обавезе исплате посредничке провизије, чак и када није једини власник некретнине, и онда када Посредника доведе у заблуду да је овлашћен за продају некретнине, а купац некретнине је солидарни јемац продавцу непокретности по питању исплате посредничке надокнаде.

Посредник задржава право на наплату стварних трошкова и накнаде штете ( У складу са Ценовником ) у случају да до реализације будућег предуговора о купопродаји непокретности тј. до закључења коначног уговора не дође кривицом било које од уговорних страна.

Посредник има право на надокнаду трошкова од Налогодавца, који су настали у вези са посредовањем у случају отказа Уговора ( без обзира на успех посредовања ) ,након истека рока Уговора, неоправданог одустанка од закључења започетог посла посредовања, самосталне продаје или продаје преко другог посредника. У случају закључења Уговора о купопродаји сматраће се да су трошкови настали у вези са посредовањем урачунати у посредничку накнаду.

Купац и продавац, односно закупац и закуподавац немају права уговарања висине посредничке провизије.

У посредничку накнаду су кумулативно укључени и сви трошкови које је Посредник имао приликом посредовања, те Посредник наплатом посредничке накнаде губи право на накнаду истих трошкова. То се не односи на трошкове за послове настале кад Посредник у договору с Налогодавцем обавља за њега и друге услуге у вези с послом који је предмет посредовања а који не улазе у уобичајене активности посредовања.

Уговорена посредничка накнада не укључује трошкове измирења такси за укњижбу, награду јавног бележника за оверу Предуговора/Уговора или другог документа, накнаду за израду докумената односно уговора, таксe за добијање власничког листа, потврде и друге исправе у вези закљученог правног посла.

Посредник нема право на посредничку накнаду уколико са Налогодавцем као уговорна страна закључује уговор који је био предмет посредовања, односно ако такав уговор с Налогодавцем закључи лице који за Посредника обавља послове посредовања.

 

V ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТУ

 

Посредник одговара Налогодавцу за штету која је настала услед неиспуњења уговорних обавеза преузетих Уговором о посредовању и наведеним у овим Општим условима пословања од стране Посредника.

Посредник не сноси одговорност за извршење обавеза било које од уговорних страна у купопродаји/закупу, које су међусобно преузеле у закљученом Уговору.

Посредник ће клијете упозорити да је уговоре о продаји неопходно солемнизовати, међутим посредник не одговара уколико клијенти одбију да закључе исти у форми која је потребна да би садржај уговора био пуноважан.

Посредник није у обавези да изврши мерења квадратуре непокретности, па самим тим не сноси одговорност ако квадратура није у складу са квадратуром која је уписана  у  документацију која се тиче непокретности.

Посредник не одговара за квалитет непокретности која је предмет купопродаје/закупа, нити за скривене мане (осим у случају да му је Налогодавац-продавац/закуподавац у писаној форми саопштио да непокретност има скривену ману, а он је ту информацију прикрио од купца/ закупца ).

Посредник не одговара клијенту за штету коју му је нанела друга уговорна страна.

 

 VI ПРЕСТАНАК ВАЖЕЊА УГОВОРА

 

Налогодавац може раскинути Уговор о посредовању, под условом да опозив није противан начелу савесности.

Раскид уговора о посредовању не мора бити образложен, али је обавезно доставити га Посреднику у писаној форми , препорученном поштом.

Налогодавац се обавезује да након самосталне продаје или продаје непокретности путем другог посредника, одмах писаним путем обавестити Посредника да је дошло до престанка потребе посредовања, и обавезује се да исплати накнаду стварних трошкова у складу са Ценовником.

Налогодавац не може отказати налог у невреме, као и  са намером да се Посредник лиши или свесно оштети права на накнаду. Налогодавац је дужан накнадити Посреднику стварне трошкове у случају раскида уговора о посредовању у складу са Ценовником.

У случajу нeoпрaвдaнoг oдустaнкa oд рeaлизaциje зaпoчeтoг пoслa прoмeтa нeпoкрeтнoсти, (пре закључења предуговора/уговора о продаји) oднoснo укoликo стрaнa кoja je aнгaжoвaлa aгeнциjу зa пoсрeдoвaњe oдустaнe oд купопродаје нeпoкрeтнoсти (culpa in contrahendo) плaтићe накнаду посредничких стварних трошкова и накнаду штете у са Ценовником.

 

VII ДОСТУПНОСТ ОПШТИХ УСЛОВА ПОСЛОВАЊА

 

Општи услови пословања Посредника доступни су у службеним просторијама Посредника.

 

VIII РЕШАВАЊЕ СПОРОВА

 

На односе између Налогодавца и Посредника произашле из Уговора о посредовању који нису уређени овим Општим условима пословања нити Уговором о посредовању примењиваће  се одредбе Закона о облигационим односима.

У случају спора одређује се надлежност Основнoг суда у Нишу.

 

Ови општи услови пословања ступају на снагу даном доношења, односно дана 25.02.2019.године.


 

 
 • MAPA
 • KONTAKT
 • AVENIJA NEKRETNINE
 • Vožda Karađorđa 6/3, I sprat
 • 18000 Niš
 • Radno vreme: 9-17h, subotom 9-14h
 • +381 18 272 212
 • +381 63 260 160
 • +381 64 25 100 25
 • +381 61 25 100 25
 • office@avenijanekretninenis.rs
© Sva prava zadržana.